Prilikom korištenja portala Vivre na web stranici www.vivre.hr (dalje u tekstu: Vivre ili Portal) u vlasništvu trgovačkog društva VIVRE DECO, primjenjuju se sljedeći:


OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

1.Opći pojmovi

 • VIVRE DECO - Trgovačko društvo VIVRE DECO SA, sa sjedištem u Bukureštu, Rumunjska, s adresom sektor 5, Bulevard Tudor Vladimirescu broj 22, Green Gate Office, 11 kat., ured 1,upisni broj J40/3718/2012, upisano u Trgovački registar pri sudu u Bukureštu, porezni broj /CUI RO30010618/78000570319, s temeljnim kapitalom u visini 7.250.800 RON, organizirano u skladu s rumunjskim zakonodavstvom.

 • SITE/STRANICA - Domena vivre.hr i poddomene s odgovarajućim sadržajem.

 • SADRŽAJ - obuhvaća:

  • Sve informacije sa SITE-a (web stranice) kojima se može pristupiti, odnosno koje se mogu reproducirati neovisno o platformi s koje im se pristupa;

  • Sadržaj svakog e-maila koji VIVRE DECO šalje KORISNICIMA ILI KLIJENTIMA;

  • Bilo koju informaciju koju, putem bilo kojih sredstava komuniciranja, prosljeđuje predstavnik VIVRE DECOA KORISNIKU ili KLIJENTU, a u skladu s uputama o komuniciranju;

  • Sve informacije o proizvodima, uslugama i/ili naknadama VIVRE DECOA u određenom razdoblju;

  • Sve informacije o proizvodima, uslugama i/ili naknadama koje primjenjuje treća strana s kojom VIVRE DECO ima sklopljene partnerske ugovore, u određenom razdoblju;

  • Podaci o VIVRE DECOU.

 • USLUGA - usluga elektroničke trgovine koja se odvija na STRANICAMA u smislu pružanja mogućnosti KLIJENTU da kupuje proizvode i/ili naručuje usluge putem elektroničkih sredstava komunikacije.

 • ČLAN Fizička osoba koja ima ili dobiva pristup SADRŽAJU, preko bilo kojih sredstava komunikacija (elektronički, telefonski, itd.) na temelju sporazuma o uporabi između VIVRE DECOA i te fizičke osobe, što podrazumijeva kreiranje i uporabu jednog RAČUNA.

 • RAČUN - cjelina koju čine e-mail adresa i lozinka koje omogućuju samo jednom ČLANU pristup restriktivnim područjima SITE-a (STRANICE) kojom se može pristupiti USLUZI.

 • KORISNIK ILI KLIJENT – Osoba koja ima ili dobiva pristup SADRŽAJU i USLUZI, nakon kreiranja RAČUNA ČLANA.

 • NARUDŽBA – elektronički dokument kojim KORISNIK ILI KLIJENT putem SITE-a naručuje od VIVRE DECOA robu i/ili usluge.

 • Cijena RRP - (eng. Recommended Retail Price, cijena preporučena od naših dobavljača ) – je informacija koja se prikazuje za neke proizvode pored kupoprodajne cijene i to s lijeve strane na stranicama s više proizvoda, a ispod kupoprodajne cijene na pojedinačnoj stranici proizvoda u manjoj veličini slova i u sivoj boji. Za proizvode koji nemaju popust u usporedbi s cijenom RRP, ona nije prikazana. Cijena RRP nije referentna cijena po kojoj se prodaje na STRANICI i treba je koristiti samo kao informaciju / preporuku dobavljača VIVRE DECOA. Navedeni su podaci informativni i prikazani su radi mogućnosti komparativne procjene cijene. Rad izbjegavanja svake sumnje, prilikom kupnje u košarici https://www.vivre.HR/ košarica / prikazuje se jasna kupoprodajna cijena za svaki proizvod.

 • DOKUMENT - ovi OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

 • TRGOVAČKA INFORMACIJA - svaka poruka (npr. elektronička pošta/ SMS/Viber/ telefonski poziv/ obavijest na mobitelu/ obavijest na web-u) koja sadrži opće i posebne informacije koje se odnose na slične ili komplementarne proizvode onima koje ste već kupili ili koje ste pregledavali online, informacije koje se odnose na Dobra i Usluge koje ste dodali u košaricu, informacije o Vašem računu te ostale trgovačke informacije kao što su istraživanja tržišta.

 • UGOVOR SKLOPLJEN NA DALJINU – u skladu s definicijom iz Zakona o zašiti potrošača (NN 41/14, 110 /15) te Direktivom 2011/83/EU o pravima potrošača je ugovor sklopljen između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije;

 • OSOBNI PODATAK - svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (“ispitanik”), uobičajeno se odnosi na ime i prezime, kućnu adresu, adresu elektroničke pošte, OIB, telefonski broj, ID člana, UUID broj, podaci o geolokaciji, itd.

 • VODITELJ OBRADE - fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.

 • PRIVOLA - ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

 • OBRADA - svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima (bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvim), kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 • PISMO - NEWSLETTER/OBAVIJEST – povremeno sredstvo informiranja, isključivo elektroničko, o proizvodima, uslugama i/ili promocijama VIVRE DECOA u određenom razdoblju, bez ikakvog angažmana VIVRE DECOA u vezi informacija koje takvo pismo sadržava.

 • TRANSAKCIJA - uplata ili povrat iznosa nakon što je VIVRE DECO prodao proizvod/uslugu Klijentu, korištenjem usluga kartičnog procesora kojeg VIVRE DECO prihvaća ili bankovnim transferom, bez obzira na način isporuke.


2. Općenito

 • 2.1. Dokument određuje rokove i uvjete korištenja stranice/sadržaja/usluga od strane Člana ili Klijenta, u slučaju da Klijent nema neki drugi valjani ugovor o korištenju, sklopljen između njega i VIVRE DECOA.Molimo da pažljivo pročitate ovaj dokument kako biste spriječili eventualne neželjene / neugodne rezultate za koje bi Član mogao ocijeniti da imaju negativan utjecaj na njezine/njegove osobne podatke ili pak na informacije koje mu pruža VIVRE DECO.

 • 2.2. S pružanjem usluge i/ili dostavom robe će se započeti odmah nakon što se ispune sve potrebne registracijske formalnosti. Pristajanjem na registraciju, Član se obvezuje dati točne podatke koji se tiču njegova imena, adrese te ostalih potrebnih podataka nužnih za obradu podnesene narudžbe. Za ispravljanje ili ažuriranje ovih podataka, molimo uđete u izbornik “osobni podaci” u okviru aplikacije ili u okviru “Mojeg računa. Korištenjem korisničkog računa te korištenjem osobne lozinke, postajete odgovorni za sve radnje koje proizlaze iz korištenja. VIVRE DECO nije odgovoran za greške/incidente koji proizlaze iz nemara korisnika u odnosu na tajnost i povjerljivost njegovog računa i lozinke.

 • 2.3. Korištenje, uključujući, ali se ne ograničavajući na pristup i posjet Sadržaja/Usluge, podrazumijeva pristanak Člana ili Klijenta ovim Općim uvjetima korištenja; Klijent se obvezuje stalno pratiti Opće uvjete korištenja koji mogu biti aktualizirani, izmijenjeni ili dopunjeni. VIVRE DECO će prilikom svake izmjene Općih uvjeta korištenja obavijestiti sve Članove i Klijente prilikom prvog sljedećeg posjeta nakon izmjene. U slučaju nekih nejasnoća primjenjuju se Opći uvjeti korištenja koji vrijede u trenutku narudžbe.

 • 2.4. Pristup Usluzi vrši se isključivo preko pristupanja javnoj raspoloživoj stranici www.vivre.hr.

 • 2.5. Korištenjem stranice/Sadržaja/Usluge, Član ili Klijent jedini je odgovoran za sve aktivnosti koji proizlaze iz korištenja ove stranice. Također, odgovoran je za svaku imovinsku ili neimovinskui štetu nanesenu VIVRE DECOU ili bilo kojoj trećoj strani s kojom VIVRE DECO ima sklopljen ugovor, u skladu s važećim rumunjskim zakonodavstvom.

 • 2.6. U slučaju da se Korisnik ili Klijent ne slaže i/ili ne prihvaća i/ili opozove pristanak koji je dao na Dokument, isti će poslati e-mail na adresu kontakt@vivre.hr s naznakom razloga za navedeno te će zahtijevati da se prikupljeni podaci ažuriraju ili izmjene.

 • 2.6.1 Nadalje, član ima mogućnost da u svakom trenutku povuče svoju privolu za korištenje Usluge, drugih usluga koje nudi VIVRE DECO putem Stranice, a u tom će slučaju Korisnik ili Član podnijeti svoj zahtjev putem elektroničke pošte na dpo@vivre.eu.

 • 2.6.2. U slučaju da Korisnik ili Član ne želi od VIVRE DECOA primati novosti, obavijesti i/ili podatke koji su mu pruženi u svrhu marketinga i oglašavanja putem bilo koje vrste komunikacijskih sredstava (elektroničkih, telefonski itd.), može zahtijevati da se ODJAVI pritiskom na odgovarajući link koji je sadržan u cjelokupnoj e-mail komunikaciji ili slanjem zahtjeva Službeniku za zaštitu podataka na dpo@vivre.eu.

 • 2.6.3. Član/Korisnik, sukladno postojećim zakonima i propisima u odnosu na zaštitu osobnih podataka, ima pravo na zaborav, zahtijevanjem navedenoga od VIVRE DECOA, a temeljem ovoga trgovačkoga ugovora između stranaka, te stoga može poslati zahtjev Službeniku za zaštitu podataka na dpo@vivre.eu. Korisnik/Član može bilo kada promijeniti svoju odluku o tome da se ne slaže ili da ne prihvaća Dokument, davanjem svoje Privole na Dokument u pogledu Općih uvjeta, a koji je dostupan u valjanoj formi u tom trenutku.

 • 2.7. Ako Klijent nema nikakvih dospjelih niti nedospjelih dugovanja prema VIVRE DECOU i opozove pristanak za vrijeme postojanja aktivnih Narudžbi, VIVRE DECO će poništiti takvu Narudžbu u kojem slučaju niti Klijent niti VIVRE DECO nemaju više nikakvih međusobnih potraživanja s bilo koje pravne osnove uključujući i naknadu štete.

 • 2.8. Ova je Stranica namijenjena samo punoljetnim i poslovno sposobnim Članovima fizičkim osobama koji imaju najmanje 18 godina i koji su prošli etape registriranja na odgovarajući način i koje VIVRE DECO nije suspendirao ili otklonio, bez obzira na razlog suspendiranja ili otklanjanja. Ukoliko jedna osoba postane Član, time izjavljuje da udovoljava svim navedenim uvjetima


3. Sadržaj

3.1. Platforma Vivre ne posjeduje vlasnička prava nad sadržajem stranica koje su postavljene na prostoru dostupnom korisnicima, ne istražuje sadržaj materijala u trenutku njihove objave, ali zadržava pravo (ne i obvezu) za sebe i za bilo koju osobu određenu od strane Vivre, odbiti ili izbrisati, prema vlastitom nahođenju, svaki sadržaj dostupan putem platforme.

3.2. Vivre i svaka druga osoba ovlaštena u tom smislu ima pravo ukloniti svaki sadržaj koji krši uvjete korištenja ili je na drugi način nespojiv s načelima ove platforme. Stoga pristajete procijeniti i prihvatiti sve rizike povezane s korištenjem bilo kojeg sadržaja, uključujući one vezane uz točnost, potpunost ili korisnost takvog sadržaja.

3.3. Kao korisnik, isključivo ste odgovorni za vlastite radnje, kao i za posljedice koje mogu proizaći iz objave materijala koje učitate i javno stavljate na raspolaganje putem platforme Vivre. Također, svjesni ste da će treci moći pristupiti i obrađivati objavljene materijale, s obzirom da platforma Vivre nema kontrolnu funkciju u tom smislu.

3.4. Obavezujete se da nećete činiti sljedeće:

 • a) objavljivati autorski zaštićeni materijal, ako niste autor ili nemate dopuštenje autora za objavu tog materijala;
 • b) objavljivati ​​nepristojan, klevetnički, prijeteći, diskriminirajući ili zlonamjeran materijal prema drugom korisniku, fizičkoj ili pravnoj osobi ili bilo kojem trećem licu;
 • c) objavljivati osobne podatke (uključujući, ali ne ograničavajući se na slike, videozapise, tekstove) bez izričitog pristanka dotičnih osoba, odnosno, u slučaju maloljetnika, bez izričitog pristanka roditelja ili zakonskih zastupnika;
 • d) objavljivati materijale koji sadrže viruse, crve ili druge programe s namjerom uništavanja sustava ili informacija;
 • e) učitavati, objavljivati, distribuirati ili na drugi način prenositi materijale za koje nemate zakonsko pravo prijenosa ili distribucije pod bilo kojim pravnim sustavom, rumunjskim ili stranim, uključujući povjerljive informacije, one pod zaštitom autorskih prava ili otkrivene kao dio radnih odnosa ili su obuhvaćene ugovorima o povjerljivosti;
 • f) učitavati, objavljivati, distribuirati ili na drugi način prenositi bilo koji oblik oglašavanja, promotivnih materijala, "spam", lančanih pisama, piramidalnih shema ili bilo koje druge vrste zahtjeva;
 • g) učitavati, objavljivati, distribuirati ili na drugi način prenositi bilo koji oblik oglašavanja, promotivnih materijala, "junk mail", "spam", lančanih pisama, piramidalnih shema ili bilo koje druge vrste zahtjeva,
 • h) promovirati ili pružati informacije o izvođenju ilegalnih aktivnosti, poticati fizičko ili verbalno ozljeđivanje bilo koje grupe ili osobe, ili promovirati bilo koji akt okrutnosti prema životinjama. To može uključivati, ali nije ograničeno na, pružanje informacija o izradi, nabavi ili sastavljanju bombi, granata ili drugih vrsta oružja i stvaranje web stranica "crush";
 • i) objavljivati materijale u konkurencijske svrhe prema platformi ili koristiti materijale dobivene putem platforme u konkurencijske svrhe
 • j) objavljivati, distribuirati ili na drugi način prenositi bilo koji drugi materijal koji krši, na bilo koji način, važeće pravne norme.

3.5. Vivre zadržava pravo jednostranog uređivanja, modificiranja ili potpunog ili djelomičnog uklanjanja svakog materijala koji podliježe navedenim uvjetima. U slučaju kršenja gore navedenih odredbi, Vivre zadržava pravo uređivanja ili potpunog uklanjanja relevantnog sadržaja s platforme, kao i blokiranja i brisanja korisničkih računa krivih za prekršaje, bez prethodne obavijesti i bez obveze vraćanja bilo kakvih uplaćenih iznosa za svoje usluge.

3.6. Vivre ne jamči vjerodostojnost ni točnost informacija koje korisnici objavljuju, niti podržava bilo kakve stavove izražene od strane korisnika.

3.7. Platforma Vivre djeluje kao pasivni sudionik u online distribuciji i objavljivanju informacija koje pružaju korisnici i nema obvezu unaprijed provjeriti materijale koje korisnici objavljuju. Stoga Vivre ne snosi nikakvu odgovornost za informacije i podatke koje objavljuju, distribuiraju ili prenose njezini korisnici. Ako korisnik to zatraži, tvrtka može istražiti i provjeriti tvrdnje te odlučiti treba li ukloniti navedene informacije.

3.8. Vivre može poduzeti akcije ili mjere protiv korisnika ili materijala koje su objavili. Unosom materijala u bilo koji javni ili privatni segment platforme, dajete predstavnicima Vivre neprekidno, neopozivo (uključujući moralna prava) pravo i licencu da koriste, reproduciraju, modificiraju, prilagode, objavljuju, prevoze, distribuiraju ili javno komuniciraju sadržaj (u cijelosti ili djelomično), globalno ili da ga uključe u druge radove bilo koje vrste, u medijima ili tehnologijama poznatim ili koje će se razviti u budućnosti.

3.9. Također, dopuštate svakoj osobi koja je pretplaćena da pristupi, pregleda, pohrani ili reproducira takve materijale u osobne svrhe. Pod uvjetima navedenim prije, vlasnik takvog materijala objavljenog na web mjestu zadržava sva prava koja proizlaze iz toga.

3.10. Sadržaj, kako je definiran u preambuli, uključujući, ali ne ograničavajući se na logotipe, stilizirane predstave, trgovačke marke, statičke slike, dinamičke slike, tekst i/ili multimedijalni sadržaj prikazan na web mjestu, isključivo je vlasništvo Vivre Deco, kojoj su sva prava pridržana dobivena izravno ili neizravno (putem licenci za uporabu i/ili objavu).

3.11. Članu ili klijentu nije dopušteno kopiranje, distribuiranje, objavljivanje, prijenos trećim stranama, modificiranje i/ili bilo kakva druga izmjena, korištenje, povezivanje, izlaganje, uključivanje bilo kojeg sadržaja u bilo koji drugi kontekst osim izvornog namjerno određenog od strane Vivre Deco, uklanjanje oznaka koje označavaju autorsko pravo Vivre Deco na sadržaj, te sudjelovanje u prijenosu, prodaji ili distribuciji materijala koji su nastali reproduciranjem, modificiranjem ili prikazivanjem sadržaja, osim uz izričiti pristanak Vivre Deco.

3.12. Svaki sadržaj do kojeg Član ili Klijent ima ili stječe pristup na bilo koji način podložan je ovom Dokumentu, osim ako sadržaj nije popraćen posebnim i valjanim ugovorom o korištenju sklopljenim između Vivre Deco i Člana ili Klijenta, te bez ikakvih implicitnih ili izričitih jamstava izraženih od strane Vivre Deco u vezi s tim sadržajem.

3.13. Član ili Klijent može kopirati, prenositi i/ili koristiti sadržaj samo u osobne ili nekomercijalne svrhe, samo ako to ne kosi s odredbama ovog Dokumenta.

3.14. U slučaju da Vivre Deco dodijeli Članu ili Klijentu pravo korištenja određenog sadržaja na način opisan u odvojenom ugovoru o korištenju, koje Član ima ili stječe pristupom temeljem tog ugovora, to pravo se odnosi samo na taj ili te sadržaje definirane u ugovoru, samo tijekom trajanja tog sadržaja na web mjestu ili razdoblja utvrđenog u ugovoru, prema uvjetima navedenim u ugovoru, ako postoje, i ne predstavlja ugovornu obvezu Vivre Deco prema dotičnom Članu, Klijentu ili bilo kojoj trećoj strani koja ima ili stječe pristup tom sadržaju, putem bilo kojeg sredstva i koja bi mogla biti ili jeste oštećena na bilo koji način od tog sadržaja, tijekom ili nakon isteka ugovora o korištenju.

3.15. Nijedan sadržaj poslan Članu ili Klijentu putem bilo kojeg sredstva komunikacije (elektroničkog, telefonskog, itd.) ili stečen od strane njega putem pristupa, posjeta i/ili pregledavanja ne predstavlja ugovornu obvezu Vivre Deco i/ili njenih zaposlenika ili suradnika koji su posredovali u prijenosu sadržaja, ako takva obveza postoji, u vezi s tim sadržajem.

3.16. Zabranjena je svaka uporaba Sadržaja u druge svrhe osim izričito dopuštenih ovim dokumentom ili ugovorom o korištenju koji ga prati, ako postoji.


4. Kontakt za Klijente i Članove

 • 4.1. VIVRE DECO objavljuje na stranici potpune i ispravne podatke za identifikaciju i kontaktiranje od strane svojih Klijenata ili Članova..

 • 4.2. Korištenjem obrasca za kontakt ili usluge prisutne na stranici, Član ili Klijent VIVRE DECOA daje svoju privolu da bude kontaktiran bilo kojim raspoloživim sredstvom komunikacije uključujući i elektronička sredstva od strane VIVRE DECOA (bez da je navedeno obveza VIVRE DECOA, te prihvaća da će ispunjavanjem svojih kontakt podataka kao što su ime, e-mail adresa, telefonski broj itd., ti podaci biti obrađeni i pohranjeni u bazi podataka radi poboljšanja trgovačkih odnosa, točnije za bolje vođenje gospodarskih i trgovačkih aktivnosti društva. Za detalje i dodatne informacije o obradi i upravljanju osobnih podataka, molimo da pregledate i pročitate poglavlje o Politici povjerljivosti unutar ovoga Dokumenta.

 • 4.3. Djelomično ili potpuno popunjavanje obrasca za kontakt i njegovo slanje VIVRE DECOU ne stvara obvezu za VIVRE DECO da povratno kontaktira Člana ili Klijenta, osim u zakonom predviđenim slučajevima.

 • 4.4. Pristup Stranici, korištenje informacija predstavljenih na toj stranici, posjećivanje stranica ili slanje e-mailova ili pisanih obavijesti VIVRE DECOU vrši se elektroničkim, telefonskim ili bilo kojim drugim načinom raspoloživim Članu ili Klijentu i VIVRE DECOU, jer se na taj način smatra da Član ili Klijent pristaje na primanje pisanih obavijesti od VIVRE DECOA, elektroničkim i/ili telefonskim putem, uključujući i komunikaciju putem e-maila, sms poruka ili obavijestima na stranici.

 • 4.5. Klijent je obvezan dostaviti VIVRE DECOU točne i potpune kontakt podatke (e-mail adresa, broj telefona, adresa isporuke) kako bi se mogli koristiti od strane VIVRE DECOA u komunikaciji s klijentom te u pružanju usluga. Klijent je obvezan pravodobno obavijestiti VIVRE DECO o svakoj promjeni takvih podataka. Klijent snosi odgovornost za svaku štetu nastalu radi pogrešnih kontakt podataka.


5. Newsletteri/pisma i podsjetnici

 • 5.1. U trenutku kada Član ili Klijent otvori Račun na Site-u (Stranici), prihvaćajući Dokument (Opće uvjete korištenja), isti ima pravo izraziti ili uskratiti svoju suglasnost u vezi primanja newslettera/pisama i/ili podsjetnika od strane VIVRE DECO elektroničkim ili telefonskim putem, uključivo i posredstvom e-maila, sms poruka ili putem objava na web stranicama.

 • 5.2. Podatke poslane od Člana u svrhu slanja newslettera/pisama i/ili podsjetnika će VIVRE DECO koristiti isključivo u granicama Politike povjerljivosti.

 • 5.3. Član ili Klijent može u bilo kojem trenutku odustati od primanja newslettera/pisama i/ili podsjetnika, i to:

 • 5.3.1. Koristeći link namijenjen toj svrsi, a koji je sastavni dio svih dobivenih newslettera/pisama i/ili upozorenja (pri dnu e-maila, naznačeno s „Kliknite ovdje kako bi se odustalo od pretplate”, sve ukoliko je ova mogućnost tehnički izvediva).

 • 5.3.2. Promjenom statusa pristanka za primanje newslettera i/ili upozorenja koristeći stranice s ograničenih područja, u okviru individualnog Računa Člana, na www.vivre.hr.

 • 5.3.3. Kontaktiranjem VIVRE DECOA na gore opisani način, kao što je opisano u poglavlju 2.6 te u skladu s uputama o kontaktiranju, i bez ikakve naknadne obveze bilo koje od strana.

 • 5.4. Povlačenje privole za Odustajanje od primanjea newslettera i/ili podsjetnika nikako ne predstavlja odricanje od suglasnosti na Dokument (Opći uvjeti korištenja), a primjenjuje se samo nakon slanja nakane za odustajanje.

 • 5.5. VIVRE DECO zadržava diskrecijsko pravo odabrati osobe kojima će slati newslettere i/ili podsjetnike kao i pravo da isključi iz svoje baze podataka bilo kojeg Člana ili Klijenta koji je prethodno izrazio svoj pristanak za dobivanje newslettera i/ili podsjetnika, bez ikakvog naknadnog angažmana VIVRE DECOA ili prethodne notifikacije istoga.

 • 5.6. VIVRE DECO neće uključiti u svoje newslettere i/ili obavijesti poslane Članu ili Klijentu, nikakav promotivni materijal koji bi se odnosio na treću osobu koja nije poslovni partner VIVRE DECOA u trenutku slanja newslettera i/ili obavijesti.


6. Politika povjerljivosti

 • Poduzimamo sve predvidljive napore kako bismo osigurali da štitimo i poštujemo povjerljivost vaših osobnih podataka implementiranjem svih potrebnih tehničkih i organizacijskih mjera sadržanih u važećim zakonima i pravilima u svezi zaštite osobnih podataka, uključujući EU 679/2016 Opću uredbu o zaštiti podataka (“GDPR”).

 • Svrha je ovoga poglavlja da vas informiramo o osobnim podacima koje obrađujemo kada nam ih vi izravno ili putem Stranice date, kao i o načinu na koji obrađujemo te podatke.

 • 6.1. U skladu s važećim zakonima i pravilima u svezi zaštite osobnih podataka (GDPR) - osobni podatak je definiran kao svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili može biti utvrđen. Načelno osobni podaci na koje se ovo odnosi i koje VIVRE DECO obrađuje su ime i prezime, adresa, adresa elektroničke pošte, OIB, kod Člana, AWB identifikacijski kod za dostavu radi dostave porizvoda itd.

 • 6.1.1 Osobni podaci koje VIVRE DECO prikuplja i obrađuje su: ime i prezime, adresa (poštanska adresa za dostavu robe), e-mail adresa, telefonski broj, UUID broj, kod Člana, podaci za račun (radi izvršenja narudžbe), glas, bankovni podaci (u slučaju vraćanja novca), podaci o računu na društvenim mrežama.

 • Ne prikupljamo niti obrađujemo osjetljive osobne podatke koje GDPR definira kao posebnom vrstom podataka. Također, ne želimo prikupljati i obrađivati osobne podatke osoba mlađih od 18 godina.

 • 6.1.2 Stoga, sukladno GDPR-u, voditelji za trenutno obrađivanje osobnih podataka (Voditelji obrade) su sljedeća društva: 1) VIVRE DECO SA, rumunjska pravna osoba sa sjedištem u Bukureštu, Tudor Vladimirescu Bd., Green Gate Office,11. Kat, distrikt 5, registrirano pod brojem J40/3817/2012 i CUI RO30010618 i/ili 2) Vivre Logistics SRL, rumunjska pravna osoba sa sjedištem u Bukureštu, Giurgiului Street broj 321, zgrada C2, prizemlje i prvi kat, distrikt 4, registrirano pod brojem J40/10627/2013 i CUI RO32172403, te oba poduzimaju sve što zahtijevaju lokalni propisi i GDPR u upravljanju vašim osobnim podacima uz najviše sigurnosne mjere i samo za spomenute svrhe. Osobni podaci su prikupljeni/obrađeni itd. za vrijeme ovoga ili prijašnjega trgovačkog odnosa među strankama, na što ste dali izričitu suglasnost, a sukladno zakonima koji su bili na snazi u datom momentu.

 • 6.1.3 VIVRE DECO vas obavještava da su detalji iz čl. 6.1 i narednih članaka isključivo dani kao primjer, a ne kao cjeloviti, te vas se izvještava da se podaci prikupljeni za ugovorene usluge i koji su dani od strane Člana, dolje potpisani će samo prikupljati minimalne količine osobnih podataka koji su potrebni radi ispunjavanja svrha/aktivnosti od strane VIVRE DECOA.

 • 6.2. U okviru upravljanja Stranicom, VIVRE DECO prikuplja specifične podatke (“osobni podaci”) koji se odnose na ispitanike, podatke koje su dali sami ispitanici putem Stranice, izričitom i dobrovoljnom privolom, izravno (npr. Ime i prezime, adresa, e-mail adresa, telefonski broj itd) ili neizravno (npr. IP adresa, UUID itd.).

 • 6.3. Svrhe u koje VIVRE DECO obrađuje osobne podatke koje mu je dao Član/Korisnik su sljedeće:

 • - obrada narudžbi i plaćanja, - izvršavanje ugovornih obveza s partnerima u računovodstvene svrhe, - poboljšanje marketinških aktivnosti, - rješavanja svih zahtjeva u odnosu na ispunjenje narudžbi, - marketinška komunikacija, - upravljanje korisničkim računima na Vivre platformi, - statističke svrhe. - povratna informacija na naše servise. - povratne informacije o proizvodima/kolekcijama koje nudi Vivre Deco, izražavajući opcije kupaca/članova u vezi s određenim kolekcijama robe, opcije koje se mogu objaviti na internetskoj trgovini tvrtke, čime se osigurava vrhunska promocija dotične robe.
 • 6.4 VIVRE DECO prikuplja, obrađuje i upravlja vašim osobnim podacima u skladu sa zahtjevima GDPR-a i to za opisana vremenska razdoblja kako slijedi: (i) sukladno pravnim zahtjevima koje postavljaju građanskopravno i kaznenopravno zakonodavstvo u odnosu na zastaru i obvezne uvjete s kojima ste se složili prihvaćanjem Općih uvjeta, osobni podaci se čuvaju u periodu od 3 godine od dana izvršenja ugovora (u slučaju dostave i neplaćanja); (ii) prikupljeni osobni podaci se arhiviraju/čuvaju više od 3 godine u slučaju zaprimanja zahtjeva za povrat uplate. Nadalje,budite upoznati da možemo obrađivati vaše osobne podatke kako bismo vas informirali o dobrima i uslugama, promotivnim ponudama ili kao bi se provela vaša prijava na novosti. Opće je pravilo, ovi će se osobni podaci obrađivati u svrhe izravnog marketinga samo ako postoji vaša privola te putem komunikacijskih kanala (e-mail, SMS itd.) koje ste nam podastrijeli u vrijeme davanja privole. Uzimajući navedeno u obzir, važno je da ste upoznati s time da temeljimo naše aktivnosti obrade na vašoj privoli sve dok je ne povučete, te da imate svakodobno pravo na povlačenje privole.

 • Korisnik VIVRE DECOA podnošenjem svojih osobnih podataka, potvrđuje i bezuvjetno prihvaća činjenicu da će njegovi osobni podaci biti uvršteni i arhivirani u bazu podataka voditelja obrade te da daje svoju izričitu i nedvosmislenu privolu za obradu njegovih osobnih podataka kao što je to detaljno opisano u poglavlju 6.3.

 • 6.5 VIVRE DECO vas obavještava da obrada vaših osobnih podataka uključuje: svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima (bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima) kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje, uništavanje itd. (ovaj skup radnji predstavlja samo primjer u ovim općim uvjetima, obrada označava svaku vrstu radnji koji se odnosi na osobne podatke).

 • 6.6 S teritorijalnog aspekta, odredbe uredbe se primjenjuju na sve obrade osobnih podataka koje obavlja voditelj obrade ili izvršitelj obrade sa sjedištem unutar EU, obrade osobnih podataka ispitanika unutar EU, izvršenih od strane voditelja ili izvršitelja obrade izvan EU ako su: roba i usluge ponuđene građanima EU ili ako je ponašanje građana EU nadgledano, profilirano. VIVRE DECO je voditelj obrade, kako je to opisano važečim pravilima i zakonima, uključujući GDPR.

 • 6.7 VIVRE DECO vas obavještava da ovisno o dobrima/uslugama koje je Korisnik odabrao te o svrhi obrade osobnih podataka, VIVRE DECO može predati vaše osobne podatke drugim povezanim društvima, trećim osobama ili tijelima javne vlasti u svrhu ispunjavanja onih svrha za koje postoje pravne osnove. Sukladno GDPR-u, primite na znanje da možemo dati ili omogućiti pristup vašim određenim osobnim podacima sljedećim grupama primatelja:

 • - povezanim društvima radi upravljanja narudžbama, - poslovnim partnerima radi dostave naručenih dobara i usluga, - kurirskim službama, - pružateljima platežnih i bankarskih usluga, - pružateljima računovodstvenih usluga radi provođenja vanjskih računovodstvenih usluga, - osiguravajućim kućama, - ostalim trećim osobama s kojima možemo razviti zajednički program radi pružanja naših dobara i usluga, -tijelima javne vlasti Uvjeravamo vas da ćemo provesti dubinske analize kako bismo se uvjerili da naši voditelji obrade i treće osobe implementiraju sve potrebne tehničke i organizacijske mjere potrebne radi udovoljavanja pravnim zahtjevima važećih zakona, uključujući GDPR prilikom prosljeđivanja osobnih podataka Članova/Korisnika.

 • 6.8 Osnova na kojoj baziramo obradu osobnih podataka može biti, ovisno o svrhi obrade osobnih podataka, vaša privola koju dajete kada otvarate i potvrđujete svoj korisnički profil, odnosno zahtijevanjem da postanete Član/Korisnik Vivre zajednice. Osnova je također i zakonita i/ili izvršavanje ugovora, uzimajući u obzir da je ugovor/trgovački odnos između vas (Klijenta) i VIVRE DECOA, nastao stavljanjem narudžbe te izvršavanjem plaćanja za naručene proizvode odnosno izršavanjem vraćanja proizvoda koji ili nije odgovarajući ili je neželjen, ali je osnova također i legitimni interes VIVRE DECOA, a koji je potreban prilikom izvršavanja trgovačkih i gospodarskih aktivnosti VIVRE DECOA, kao što je predviđeno GDPR-om. Obrađivat ćemo vaše osobne podatke kako bismo poboljšali i osigurali da, bez obzira na okolnosti, zaštitimo Stranicu te Korisnike Vivre platforme od kibernetičkih napada, te kako bi se poboljšale mjere za otkrivanje i prevenciju od pokušaja prijevare uključujući i davanje osobnih podataka tijelima javne vlasti kao i mjere za upravljanje rizicima.

 • 6.9. Također vas želimo u potpunosti obavijestiti o načelima Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR EU 679/2016) te o individualnim pravima ispitanika.

 • 6.10 Opća uredba o zaštiti podataka predviđa šest načela kojima se potrebno voditi prilikom obrađe osobnih podataka:

 • a) načelo zakonitosti, poštenosti i transparentnosti. Prema tome načelu voditelj mora osigurati da je (1) obrada osobnih podataka izvršena sukladno zakonskim uvjetima te da je drugačija obrada nezakonita; (2) obrada osobnih podataka izvršena na razmjeran način odnosno onako kako bi to smatrao ispitanik; (3) obrada mora biti transparentna što znači da voditelj obrade treba obavijestiti ispitanika otvoreno i jasno o svrhi i sredstvima obrade;

 • b) načelo ograničavanje svrhe. Voditelj postupa u skladu s tim načelom prikupljanjem i obradom osobnih podataka samo u svrhe koje su jasno utvrđene i tako komunicirane ispitaniku;

 • c) načelo smanjenja količine podataka. Voditelj postupa u skladu s tim načelom ako obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni za ispunjavanje svrhe, propisujući da se ne prikupljaju osobni podaci koji nisu potrebni za ispunjavanje svrhe;

 • d) načelo točnosti. Voditelj će prikupljati i obrađivati samo one osobne podatke koji su točni i ažurni;

 • e) načelo ograničenja pohrane. Voditelj postupa u skladu s tim načelom u okviru GDPR-a arhiviranjem/spremanjem vaših osobnih podataka samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju;

 • f) načelo cjelovitosti i povjerljivosti. Voditelj postupa u skladu s tim načelom ako je implementirao sve potrebne sigurnosne mjere te interna pravila kojima se sprječava neovlaštena i nezakonita obrada te kojima se sprječava povrede podataka, njihovo mijenjanje ili pak gubitak

 • 6.11 Opća uredba o zaštiti podataka je predvidjela sveukupno 8 prava ispitanika/Članova/Klijenata VIVRE DECOA, kako slijedi:

 • a) pravo na informacije i pristup osobnim podacima (članci 13. I 14.) - upućujemo na to da uvodni dijelovi općih uvjeta te da se u okviru ovoga poglavlja sadržane informacije kao što su: identitet i kontakt podaci voditelja obrade i predstavnika voditelja obrade, kontakt podaci službenika za zaštitu podataka (DPO), svrhe obrade i pravne osnove, primatelji podataka odnosno kategorije primatelja podataka, podaci o slanju osobnih podataka u treće zemlje, odgovarajuće garancije, vrijeme pohrane, prava ispitanika, pravo na podnošenje prigovora, moguće posljedice davanja osobnih podataka, postojanje sustava za automatsko profiliranje;

 • b) pravo ispitanika na pristup (članak 15.) VIVRE DECO poštuje pravo ispitanika na pristup što znači da provjerava obradu osobnih podataka te omogućuje pristup osobnim podacima, daje kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, obavještava o roku čuvanja, te omogućuje daljinski pristup osobnim podacima posredstvom sustava koji omogućuje ispitaniku pregled osobnih podataka prethodno utvrivši identitet ispitanika;

 • c) pravno na isprava (članci 16. I 19.) - VIVRE DECO poštuje ovo pravo, a ono se odnosi ispravak te na potpunost podataka;

 • d) pravo na zaborav (članci 17. I 19.) - VIVRE DECO poštuje ovo pravo ako ispitanik traži i to ako je navedeno motivirano i osnovano na valjanom temelju:

 • Razlozi: podaci više nisu potrebni, povlačenje privole, protivljenje, nezakonita obrada, valjani zakoniti zahtjev od strane EU ili lokalnih javnih vlasti, pružanje usluga djeci, maloljetnicima bez prethodno udovoljenih uvjeta Pravo ne može biti zatraženo i stoga ispunjeno ako je obrada potrebna za: izražavanje slobode govora i pristupa informacijama, ispunjenje zakonitog zahtjeva, obavljanje dužnosti u javnom interesu, u svezi zdravlja, arhiviranja, povijesnog ili znanstvenog istraživanja, statističke svrhe, identifikacije, odgovaranje na zahtjev upućen od strane suda;

 • e) pravo na ograničenje obrade (članci 18. I 19) - ovaj zahtjev može biti postavljen kako slijedi:

 • Kada se osporava točnost osobnih podataka, zakonitost obrade te da voditelj više ne treba osobne podatke

 • Kada voditelj pohranjuje samo osobne podatke

 • Kada obrada osobnih podataka zahtijeva privolu ispitanika

 • Kada voditelj podnosi svim primateljima promjene u ograničenjima obrade osobnih podataka

 • f) pravo na prenosivost podataka (čl. 20) Sukladno GDPR-u, VIVRE DECO treba pomoći ispitaniku kada zatraži prijenos podataka; u jednostavnom formatu, koji računalo može pročitati, te poslati voditelju obrade kojeg je naznačio ispitanik;

 • g) pravo na prigovor (čl. 21) može biti zatraženo samo radi sljedećeg: izravni marketing, znanstveno i povijesno istraživanje; ispunjavanje aktivnosti u javnom interesu; izvršavanje javnih vlasti; legitimni interes voditelja obrade ili trećih osoba

 • h) pravo ispitanika da ne bude ocijenjen automatiziranim profiliranjem (čl. 22), zahtijeva:

 • Nezakonit postupak za kreiranje profila neovisno o svrsi: automatizirana evaluacija kapaciteta i kvalitete rada zaposlenika, odobravanje kredita - ocjenjivanje; Iznimka: postojanje privole ispitanika.

 • Morate također znati da možete kontaktirati Službenika za zaštitu podataka VIVRE DECOA na e-mail adresu dpo@vivre.eu. Uvjeravamo vas da ćemo poduzeti sve napore kako bismo promptno odgovorili na vaše zahtjeve te vam pružili potrebne detalje.

 • Nadalje, obavještavamo vas da imate pravo podnijeti prigovor lokalnom nadzornom tijelu.-----------

 • Kako biste podnijeli zahtjev za ispunjenje bilo kojeg prava koje je gore opisano, možete poslati e-mail na dpo@vivre.eu te zahtijevati ispunjenje bilo kojeg prava u odnosu na: (i) ispravak, ažuriranje, ograničenje, brisanje ako obrada osobnih podataka nije u skladu s lokalnim Zakonom br.190/2018 o sprovođenju mjera za izvršenje Pravila(EU) 2016/679 Evropskog Parlamenta i Vijeća iz 26 travnja 2016 zakona o zaštiti osoba vezano za obradu ličnih podataka i slobodnog kruženja podataka i ukidanja Direktive 95/46/CE kao i Pravilnika EZ 679/2016, u mogućnosti izvršenja svih ovih napomjenutih mjera i ako isto može biti zatraženo, ako su osobni podaci netočni ili nepotpuni; (ii) pseudonimizaciju osobnih podataka, (iii) obavještavanje trećih osoba na koje su osobnih podaci preneseni, sve dok napor potreban za to nije u suprotnosti s legitimnim interesima; i (iv) zabranu obrade osobnih podataka koliko god je moguće, sukladno svrsi obrade. Kao Voditelj obrade vas želimo obavijestiti da ćemo odmah prestati s obradom osobnih podataka, čim se svrha u koju smo ih prikupili ispuni.


7. Politika korištenja Kolačića (eng. Cookies) na www.vivre.hr.

 • Cookie je kodirana tekstualna datoteka (eng. File) male veličine koji šalje server putem web pretraživača prilikom posjete te ga zatim web pretraživač vraća neizmijenjenog natrag prilikom svake sljedeće posjete tome serveru. Cookie se sprema nakon zahtjeva poslanog browseru (na primjer: Internet Explorer, Chrome, Mozilla) i potpuno je “pasivan” (ne sadrži software programe, viruse ili spyware i ne može pristupiti informacijama sa čvrstog diska korisnika). Kolačići se koriste za autentifikaciju kao i za praćenje ponašanja korisnika; tipične aplikacije su pamćenje omiljenih stvari korisnika i primjena sustava „košarica za kupovinu”. Te datoteke omogućavaju prepoznavanje terminala korisnika i predstavljanje sadržaja na relevantan način, prilagođen sklonostima korisnika. Kolačići osiguravaju korisnicima ugodno iskustvo pretraživanja i podržavaju napore VIVRE DECOA da ponude korisnicima ugodne usluge kao što su na primjer omiljeni aspekti po pitanju online privatnosti te povijesni pregled košarice za kupovinu. Također, koriste se u pripremanju anonimnih statistika koje pomažu razumijevanju načina na koji jedan korisnik može koristiti www.vivre.hr, pospješujuči poboljšanje strukture i sadržaja, ali isključujući osobnu identifikaciju korisnika.

 • VIVRE DECO koristi dvije vrste kolačića: per session i fiksne (privremene datotekei koji ostaju u terminalu korisnika sve do završetka sesije ili zatvaranja aplikacije/web browsera). Fiksne datoteke ostaju u terminalu korisnika jedno vrijeme, u parametrima kolačića ili dok ih korisnik ručno ne izbriše. Kolačići koje koriste partneri operatera jedne web stranice, uključujući i situaciju bez ograničavanja korisnika web stranice, predmetom su Politike povjerljivosti.

 • Jedan posjet na www.vivre.hr može plasirati: kolačiće koji utječu na performanse sitea, kolačiće za analizu posjetitelja, kolačiće za geotargetting, kolačiće za registriranje, kolačiće za promidžbu ili kolačiće dobavljača reklamiranja.

 • Osobni podaci prikupljeni korištenjem kolačića mogu biti prikupljeni samo kako bi olakšali određene funkcionalnosti za korisnika te su kriptirani na način koji onemogućuje pristup neovlaštenim osobama. Samo jedna aplikacija korištena za pristupanje web stranicama dopušta pohranivanje kolačića na računalo. Takva podešavanja mogu se izmijeniti tako da automatsko upravljanje kolačića blokira pretraživač ili da korisnik bude informiran svaki put kada su kolačići poslani prema njegovom računalu. Detaljne informacije o mogućnostima i načinima upravljanja kolačićima mogu se pronaći u području podešavanja pretraživača. Ograničavanje uporabe kolačića može uskratiti određene funkcionalnosti stranice www.vivre.hr. Kolačići su središnja točka efikasnog funkcioniranja pretraživanja interneta, koji pomažu u pronalaženju novog prijateljskog načina surfanja, prilagođenog sklonostima i interesima svakog korisnika. Odbijanje ili deaktiviranje kolačića može dovesti do nemogućnosti korištenja određenih site-ova/stranica. Poradi njihove fleksibilnosti i činjenice da većina najposjećenijih stranica koriste kolačiće, oni su zapravo neizbježni; deaktiviranje kolačića neće dopustiti pristup korisnika najraširenijim i najčešće korištenim stranicama među kojima su Youtube, Gmail, Yahoo i drugi.

 • Primjeri načina korištenja kolačića:

  • Prilagođavanje sadržaja i usluga sklonostima korisnika – kategorije proizvoda i usluga.

  • Pristup prilagođen interesima korisnika – pamćenje pristupnih lozinki.

  • Pamćenje zaštitnih filtera za djecu, kada je u pitanju sadržaj na internetu (opcije family mode, funkcije sigurnog traženja/safe search).

  • Mjerenje, optimizacija i karakteristike analize – kao što je potvrđivanje određene razine prometa na jednoj web stranici, kakva se vrsta sadržaja prikazuje i način na koji korisnik dolazi do web stranice (na primjer, putem tražilice, direktno, putem drugih web stranica itd.). Web stranice obavljaju ovake vrste analize kako bi poboljšale stranice, a u korist korisnika.

 • Sigurnost i problemi vezani uz povjerljivost

 • Kolačići NISU virusi i koriste obični tekstualni format; nisu sastavljeni od komadića šifre tako da se ne mogu poništiti, a ne mogu se ni sami pokrenuti. Prema tome, ne mogu se duplicirati ili replicirati na druge mreže kako bi se kretali ili ponovo replicirali. Obzirom da ne mogu obavljati ove funkcije, ne mogu se smatrati virusima. To iz razloga što se kolačići mogu koristiti i u negativne svrhe zato što pohranjuju informacije o sklonostima i povijest surfanja korisnika, toliko na nekoj određenoj stranici kao i na više stranica, i koriste se kao oblik Spywarea (špijunaža aktivnosti korisnika), veliki broj proizvoda anti-spyware obilježava kolačiće konstantno kako bi ih brisali tijekom postupaka anti-virus/anti-spyware brisanja/skeniranja.

 • Pretraživači imaju uglavnom integrirana (uklopljena) podešavanja o povjerljivosti koja isporučuju određene razine prihvaćanja kolačića, razdoblje valjanosti i automatsko brisanje nakon što je korisnik posjetio određenu stranicu. Obzirom da je pitanje identiteta iznimno važno i predstavlja pravo svakog internet korisnika, preporuča se upoznavanje s eventualnim problemima koje mogu prouzročiti kolačići, jer se preko njih konstantno šalju u oba smjera informacije između pretraživača i web stanice te ako napadač ili neovlaštena osoba intervenira tijekom procesa slanja podataka, informacije koje sadrže kolačići mogu biti uhvaćene. Do navedenoga može doći kada se pretraživač spaja na server koristeći nezaštićenu mrežu (na primjer otvorenu WiFi mrežu). Drugi napadi koji se temelje na kolačićima uključuju pogrešna podešavanja kolačića na servere. Vrlo je važno da Korisnik odabere najpogodniju metodu zaštite osobnih podataka i:

  • Prilagodi podešavanja pretraživača što se tiče kolačića kako bi odražavali željenu razinu sigurnosti korištenja kolačića.

  • Da podesi duga razdoblja valjanosti kako bi se pohranila povijest surfanja i osobni podaci pristupa.

  • Da uzme u obzir podešavanje pretraživača kako bi izbrisao individualne podatke svaki put kada zatvori pretraživač. To je varijanta pristupanja stranicama koje plasiraju kolačiće i mogućnost brisanja svake informacije o posjetu pri zatvaranju pojedinačnog surfanja.

  • Da instalira i konstantno ažurira antispyware aplikacije.

 • Veliki broj aplikacija za otkrivanje i prevenciju spywarea uključuju otkrivanje napada na stranicama. Na taj način se sprječava pretraživač da pristupa web stranicama koje bi mogle iskoristiti njegovu ranjivost ili skinuti opasan software. Preporuča se konstantno ažuriranje pretraživača, jer veliki broj napada koji se temelje na kolačićima koriste slabe točke starijih pretraživača. Svi noviji pretraživači pružaju mogućnost promjene podešavanja Kolačića. Ta se podešavanja obično nalaze u „opcijama” ili u meniju „postavke” pretraživača.

8. Plaćanje karticama

 • U slučaju kada se Klijent odluči za online plaćanje karticom za protuvrijednost narudžbi, ugovora i / ili više ugovora, odobrenje i vraćanje na plaćanje transakcije za prihvaćanje kartice ostvaruje se isključivo pretko trgovačkog društva Adyen N.V. i PayU S.A. putem integriranog rješenja; PayU i Adyen N.V. isporučuje VIVRE DECOU softverska rješenja za olakšanje elektroničke trgovine odnosno usluge plaćanja, upravljanje plaćanjima i zaštitu od prijevare. Prihvaćene su sve vrste kartica koje su izdale hrvatske i strane banke sa znakom Visa, MasterCard, American Express, Diners, Discover, Maestro pod uvjetom da su ih banke aktivirale za online plaćanje. Druge metode plaćanja su bankovni transfer ili plaćanje prilikom dostave. VIVRE DECO ne zahtijeva i ne pohranjuje nikakve informacije o kartici i/ili bankovnim karticama Klijenta, jer su iste direktno procesuirane na serverima dobavljača usluga za online plaćanje.

9. Politika online prodaje

 • 9.1. Pristup usluzi

  • 9.1.1. Pristup usluzi dopušten je bilo kojem Članu koji ima ili kreira Račun na stranici ili skine mobilnu aplikaciju iOS ili Android.

  • 9.1.2. Da bi dopustio pristup usluzi, Član će morati prihvatiti odredbe Dokumenta.

  • 9.1.3. VIVRE DECO zadržava pravo da ograniči Klijentu pristup Usluzi i marketinškoj kampanji (da ga ne uključi u kampanju promoviranja i u program vjernosti, da mu dopusti da naručuje samo tako da unaprijed plati, itd.) kao i pravo storniranja narudžbi u sljedećim slučajevima: slanje i odbijanje više od dvije narudžbe u sustavu plaćanja kod dostave, slanje više od dvije narudžbe koje je Klijent kasnije stornirao korištenjem opcije „Poništite narudžbu“ ili putem poruke na e-mail adresu kontakt@vivre.hr ili promjena narudžbi u smislu odustanja od 20 proizvoda mjesečno od napravljenih narudžbi, pisanom obliku od strane Klijenta na e-mail adresu kontakt@vivre.hr, korištenje neprikladnih riječi, nepoštivanje prava intelektualnog vlasništva itd., ako bi pristup i postojanje Računa Klijenta mogao na neki način naštetiti VIVRE DECOU. VIVRE DECO zadržava ovo pravo osim kod slučajeva dopuštenih u članku 9.3.7., a bilo koji gore navedeni slučaj ima prednost. Ovo pravo može biti izvršeno u bilo kojem trenutku i nije potrebno o tome pisano obavijestiti Klijenta.

  • 9.1.4. Svaki Član može imati samo jedan Račun. Zabranjeno je dijeljenje jednog Računa na više Članova/Klijenata.

  • 9.1.5. U slučaju kada se otkriju takva dijeljenja pristupa između više klijenata, VIVRE DECO zadržava pravo ukinuti ili suspendirati Klijentu pristup Sadržaju ili Usluzi. Ako postoje narudžbe plasirane sa suspendiranih ili ukinutih računa, iste će automatski biti ukinute.

  • 9.1.6. VIVRE DECO može odbiti narudžbu nakon prethodne obavijesti klijentu, bez ikakvih naknadnih obveza između ugovornih strana, a bez da stranke mogu zahtijevati naknadu štete za sljedeće
   situacije :

   • Neuspjeh / poništenje online transakcije

   • Neprihvaćanje od strane banke kupca / transakcije

   • Pružanje nepotpunih ili netočnih osobnih podataka Korisnika

   • Aktivnost klijenta može naškoditi www.vivre.hr stranici, tvrtki VIVRE DECO i / ili poslovnom partneru ;

   • Klijent koristi usluge na način koji nije u skladu sa predviđenim načinom korištenja, ni u dobroj vjeri, te ostvaruje svoja prava kako bi naškodio ili oštetio VIVRE DECO ili ostvaruje svoja prava pretjerano i nerazumno, nasuprot dobroj vjeri;

   • Uzastopnim dostavama koje nisu uspjele zbog krivnje Klijenta

   • Drugi opravdani razlozi (npr: storniranje više od 3 narudžbe unutar 30 dana).

 • 9.2. Proizvodi i usluge

  • 9.2.1. VIVRE DECO može objaviti na stranici informacije o proizvodima, uslugama i/ili promocijama koje ima ili koje ima treća strana s kojom VIVRE DECO ima sklopljene ugovore ili partnerske sporazume, u određenom razdoblju i u granicama rasploživih proizvoda na skladištu.

  • 9.2.2. Proizvodi i/ili usluge kupljene preko usluge namijenjene su isključivo za osobnu upotrebu Klijenta.

  • 9.2.3. VIVRE DECO može ograničiti kapacitet dobave određenih proizvoda ili usluga raspoloživih u određenom trenutku na stranici, jednom ili više Klijenata, iz opravdanih razloga.

  • 9.2.4. Sve cijene proizvoda i usluga ponuđenih na stranici izraženi su u € i uključuju PDV.

  • 9.2.5. Cijena RRP- \"Recomended retail price\" ili \"cijena preporučena od dobavljača\" je informacija koju je proizvođač preporučio za prodaju u trgovinama, trgovačkim centrima ili drugim trgovačkim prostorima gdje se ne primjenjuju popusti. Te cijene imaju isključivo informativni karakter i nemaju pravnu snagu, obzirom da nisu prilagođene ni uključene u prodaju sa sniženim cijenama, kao što su definirane zakonodavstdvom o robnoj razmjeni i usluga na tržištu. RRP informacija nije referentna cijena VIVRE DECOA u svojim trgovinama i proizvodi nisu ponuđeni na prodaju po ovoj cijeni od strane VIVRE DECOA.

  • 9.2.6. Fakturiranje kupljenih proizvoda vrši se isključivo u € koristeći informacije koje je dao Klijent u obrascu namijenjenom za fakturiranje. VIVRE DECO ne odgovara za točnost informacija koje je Klijent dostavio za fakturiranje ili za nemogućnost priznanja nekih troškova zbog krivih podataka koje je dao Klijent. Računi se izdaju na sljedeći način: za plaćanje izvršeno prije dobivanja proizvoda i usluga izdaje se račun za akontaciju, a za uplate u trenutku dobivanja proizvoda izdaje se finalni račun u trenutku slanja Klijentu (preuzimanja kod kurira). Za ispravke (poništenja, povrat) izdaju se storno računi. Svi su računi izdani i automatski registrirani i uključeni u porezne izvještaje. Ne prihvaćaju se ispravci osim izmjena računa putem zakonskih postupaka i u zakonskim rokovima.

  • 9.2.7. Plaćanje proizvoda i/ili usluga kupljenih putem servisa moguće je izvršiti online debitnom karticom, različitim navedenim karticama te prilikom dostave kuriru isključivo gotovinom..

  • 9.2.8. U slučaju online plaćanja s karticom, VIVRE DECO nije odgovoran ni za jedan dodatni trošak koji snosi Klijent, što uključuje, ali se ne ograničava na provizije prilikom konverzije u strani novac. Odgovornost za te i slične troškove snosi isključivo Kupac.

  • 9.2.9. Plaćanje u gotovini pri dostavi (dostavljaču) metoda je plaćanja koja je raspoloživa samo u određenim slučajevima i samo za određene proizvode. U slučaju da Klijent naruči velike količine istog proizvoda (više od 10 proizvoda iste vrste), za proizvode dostavljene direktno od Proizvođača (u ovom će se slučaju ekspresno navesti pri opisu proizvoda na web stranici) ili proizvode koji potpadaju pod određene interne kriterije (ograničene zalihe, krhki i glomazni proizvodi, proizvodi koji zahtijevaju posebno rukovanje), Vivre Deco nudi mogućnost samo online plaćanja karticom. Za proizvode koji ne udovoljavaju gore navedenim kriterijima, Vivre Deco može ponuditi plaćanje bankovnom doznakom. Za plaćanje u gotovini kod dostave (kuriru/dostavljaču) naplaćuje se naknada.

  • 9.2.10. Plaćanje pouzećem, pri dostavi (dostavljaču) je odgođeni oblik plaćanja proizvoda, uz rizik da VIVRE DECO raskine kupcu ugovor. Zato je ovaj način plaćanja omogućen samo u određenim slučajevima i za određene proizvode te VIVRE DECO zadržava sva prava da omogući ovu opciju prema internim kriterijima. Ova mogućnost je aktivna u trenutku naručivanja proizvoda sa naše internet stranice. U slučaju kada Klijent naruči veće količine istog proizvoda (više od 10 istih proizvoda), za proizvode koji se dostavljaju direktno od Proizvođača (u ovom slučaju će se jasno navesti expres u opisu proizvoda na stranici) ili je narudžba većeg iznosa od 1100 €, VIVRE DECO omogućuje naručivanje narudžbi samo avansnim plaćenjem (on-line plaćanje ili pretko računa u banci). Za plaćanje u gotovini kod dostave (kuriru/dostavljaču) naplaćuje se naknada.

  • 9.2.11. Informacije iz postupaka prodaje koji se koriste za opisivanje proizvoda, karakteristike i težine, raspoložive na stranici (statične slike, multimedijalni prikaz, linkovi prema drugim stranicam itd.) ne predstavljaju ponudu od strane VIVRE DECOA. VIVRE DECO može povući jednu ponudu proizvoda ili je može promijeniti u bilo kojem trenutku do slanja narudžbe, bez ikakvih posljedica prema nekom pontencijalnom klijentu. VIVRE DECO NE može biti prisiljen pružiti opciju Plaćanje pouzećem (kuriru prilikom dostave) za klijente s dokazanom poviješću odbijanja/poništenja narudžbi ili koji svojim aktivnostima, suprotno uobičajenom ponašanju i dobroj vjeri mogu na bilo koji način naštetiti internet stranici www.vivre.hr, društvu VIVRE DECO i/ili njezinim suradnicima.

  • 9.2.12. VIVRE DECO zadržava pravo da na slikama proizvoda i/ili usluga koristi i druge proizvode (dodatne proizvode/accesories, itd.) koji se ne mogu uključiti u trošak dotičnih proizvoda i prema tome neće biti isporučeni pri kupnji proizvoda. U tom se smislu izričito navodi u opisivanju proizvoda koji se proizvod prodaje i označuje se i na slici.

  • a. Poništenje narudžbe ili otklanjanje iz narudžbe onoga proizvoda koji se više ne može isporučiti.

  • b. Primanje bodova koji se mogu aktivirati na stranici, pod određenim uvjetima, i koji bodovi će se moći koristiti za kupnju proizvoda samo na www.vivre.hr.

 • 9.2.13 Mala je vjerojatnost slučaj kada VIVRE DECO neće moći dostaviti dio proizvoda, i tada će pisano putem e-maila obavijestiti Klijenta te će mu ponuditi jednu od sljedećih alternativa: Poništenje narudžbe ili otklanjanje iz narudžbe onoga proizvoda koji se više ne može isporučiti.
 • 9.2.14 Naknada za zeleni pečat - vrijednost izražena u lejima plaćena od strane VIVRE DECOA ovlaštenoj tvrtci za preuzimanje, prikupljanje, promet i reciklažu otpada električnih i elektroničkih uređaja kako je propisano u GD. 1037/2010 o otpadu električne i elektroničke opreme. Prema zakonu, naknada za zeleni pečat je fakturirana od strane VIVRE DECOA (proizvođač) i na kraju treba biti snošena od strane Klijenta (korisnik).

 • 9.2.15. Opcijom „Ja sam ekološki osviještena osoba“, sve upute, opisi proizvoda, dokumenti naručenih proizvoda, mogu se naći samo u digitalnom obliku (na korisničkom računu ili emailom).

 • 9.3. Online naručivanje

  • 9.3.1. Klijent može naručivati proizvode u jednom trenutku, isključivo na web stranici, a ponude su vremenski ograničene (nakon navedenog razdoblja ne mogu se više davati narudžbe i proizvodi više nisu vidljivi na www.vivre.hr). Cijena prikazana na stranici u trenutku narudžbe neće se promijeniti, ostaje fiksna. Za ponudu koje je istekla ne mogu se više vršiti narudžbe. VIVRE DECO može bilo kad promijeniti cijene, ponude, količine u skladu s unutarnjim kriterijima (geografska lokacija, raspoložive zalihe itd.) poštivajući narudžbe/ugovore koji su već plasirani. VIVRE DECO ne može biti prisiljen zadržati neku pojedinu cijenu osim za plasirane narudžbe; potencijalni klijenti koji vizualiziraju ponude ali ne plasiraju narudžbe ne mogu tražiti cijenu/ponudu drugačiju od one prikazane na internet stranici www.vivre.hr.

  • 9.3.2. Finalizacijom narudžbe Klijent pristaje da su svi podaci koje je poslao, potrebni za postupak kupnje, ispravni, potpuni i istiniti, na dan naručivanja, nadalje u ovom dokumentu pod nazivom izdana narudžba.

  • 9.3.3. Ugovor sklopljen na daljinu se smatra sklopljenim od strane VIVRE DECOA iz Rumunjske, kada je narudžba Klijenta potvrđena elektronskim putem od strane VIVRE DECOA, nakon prijema svih proizvoda (kvalitativno i kvantitativno) iz narudžbe VIVRE DECOA (neposredno ili preko kooperanata). Osim toga, prije nego se potvrdi narudžba klijenta, a prije slanja proizvoda, VIVRE DECO ima pravo kontaktirati kupca na bilo koji dostupni / prepoznatljivi način VIVRE DECOA (telefon ili e-mail) kako bi dobili osobnu potvrdu klijenta, njegove identifikacijske podatke i podatke dostave. Kupci su upoznati s time da VIVRE DECO ne može potvrditi / dostaviti proizvode klijentima koji nisu potvrdili datume isporuke i identifikaciju.

  • 9.3.4. VIVRE DECO će jednostrano odustati i automatski ukinuti narudžbu koju je dao Klijent, bez ikakve naknadne obveze bilo koje od strana, čak i bez prethodne pisane obavijesti upućene Klijentu, u sljedećim slučajevima:

   • 9.3.4.1. ako banka koja je izdala karticu Klijenta ne prihvaća transakciju, u slučaju online plaćanja;

   • 9.3.4.2. kartični procesor kojeg prihvaća VIVRE DECO poništava transakciju, u slučaju online plaćanja;

   • 9.3.4.3. podaci koje je dostavio Klijent na stranici, u vezi isporuke (adresu, kontakt podatke), nepotpuni su i netočni;

   • 9.3.4.4. aktivnost Klijenta na stranici može prouzročiti i/ili štetu bilo koje prirode VIVRE DECOU i/ili njihovim partnerima;

   • 9.3.4.5. dvije konsekutivne, propale isporuke;

   • 9.3.4.6. zbog drugih utemeljenih razloga

  • 9.3.5. 9.3.5. U slučaju kada Klijent odustane od narudžbe za koju je plaćanje izvršeno unaprijed, preko potvrđenog bankovnog transfera ili online plaćanja s karticom i kada je banka koja je izdala karticu Klijenta odobrila bankovnu transakciju, taj će iznos VIVRE DECO vratiti u maksimalno 14 dana od dana kada je VIVRE DECO upoznat s tom činjenicom.

  • 9.3.6. U slučaju kada neki proizvodi koje je naručio Klijent preko narudžbe s unaprijed obavljenim plaćanjem (preko bankovnog transfera ili online plaćenjem s karticom) nisu više raspoloživi na skladištu iz razloga koji ne ovise o VIVRE DECOU, VIVRE DECO će obavijestiti klijenta o tome čim sazna da proizvod nije raspoloživ te će izvršiti povrat unaprijed plaćenih iznosa u maksimalno 14 dana od pisanog obaviještenja klijenta.

  • U
  • 9.3.7. Poslana narudžba može biti izmijenjena samo u sljedećim situacijama i samo na zahtjev Klijenta u pisanom obliku slanjem e-maila na kontakt@vivre.hr jasno navodeći broj narudžbe:

   • a. Klijent odustaje od jednog proizvoda i pisano obavještava VIVRE DECO prije dostave narudžbe.

   • b. Povećanje količine jednog proizvoda koji već postoji u određenoj narudžbi.

   • c. Promjena adrese za isporuku.

   • d. Promjena metode plaćanja.

   • e. Promjena podataka za naplatu. Za već izdane račune se ne mogu napraviti promjene u smislu izdavanja računa na drugu osobu, već samo ispravci podataka (ime, kontakt informacije itd).

  • 9.3.8. U slučaju da jedan Klijent promijeni osobne podatke, koristeći obrasce koji su raspoloživi na stranici, sve postojeće narudžbe koje se odvijaju u tom trenutku, čuvaju definirane podatke/koje je Klijent prihvatio prije trenutka promjene, uzimajući pritom u obzir, za dostavu i kontakt, nove podatke izmijenjene na odgovarajući način Pri svakoj narudžbi, klijent je u obvezi provjeriti te prihvatiti Ugovorne uvjete.

  • 9.3.9 Napravljena narudžba se može poništiti prije njezinog slanja putem gumba "Poništite narudžbu" iz Računa Klijenta ili putem poruke na e-mail adresu kontakt@vivre.hr, jasno navodeći poništenje i broj narudžbe.

 • 9.4. Telefonska narudžba

  • 9.4.1. Klijent/ Član ne može telefonski naručivati. Klijent /Član ne može zatražiti promjenu narudžbe preko telefona.

 • 9.5. Ugovor i finalizacija

  • 9.5.1. Počevši od 1. travnja 2015 godine, proizvodi koje prodajemo putem naše internet stranice biti će isporučeni kupcima u obliku prodaje robe na daljinu, prodavatelj je SC Vivre Deco SA sa ovim podacima indentifikacije....

  • U slučaju prodaje prema klijentima, fizičkim osobama ili pravnim osobama koje nisu u upisane u VIES sustav evidencije prodaje na zajedničkom EU tržištu, računi će biti izdani sa PDV brojem 78000570319, na ime SC Vivre Deco SA, od strane Porezne Uprave u Hrvatskoj. Nakon prikupljenog PDV-a, naša tvrtka naknadno plaća prikupljeni PDV u državni proračun Republike Hrvatske, u skladu sa Direktivom 2006/112 / EZ Vijeća Europe. U slučaju prodaje pravnim osobama koje su registrirane u sustavu http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=hr evidencije prodaje na zajedničkom EU tržištu, račune će dobiti bez PDV-a. Ovi računi će biti izdani na PDV broj RO 30010618, i izdani na ime SC Vivre Deco SA od strane poreznih vlasti u Rumunjskoj, smatrajući to prodajom roba unutar zajedničkog EU tržišta te stoga izuzeti od PDV-a u skladu sa člankom 138. Direktive 2006/112 / EZ Vijeća Europe.

  • 9.5.2. VIVRE DECO će izdati i poslati Klijentu sve potrebne dokumente koje će dokazati da je Klijent kupio proizvode/usluge u skladu s važećim zakonodavstvom.

  • 9.5.3. VIVRE DECO će olakšati informiranje Klijenta o fazi u kojoj se nalazi njegova narudžba tako što će poslati informativni e-mail na adresu koju mu je Klijent naznačio. Izdani račun obuhvatit će sve obvezne napomene u skladu s članom 319 , zakona broj 227/2015 Poreznog zakona i taj račun se može preuzeti u pdf formatu s računa Člana.

  • 9.5.4. Ugovor kojem se dodaju dokumenti koji dokazuju da je VIVRE DECO preko dostavljača isporučio pošiljku, AWB potpisan i naplaćen, postaje izvršen Ugovor.

  • 9.5.5. Ugovor je sklopljen na određeno razdoblje. Smatra se da ugovor prestaje u trenutku kada stranke izvrše svoje obostrane obveze u rokovima i uvjetima određenim ovim Dokumentom.

  • 9.5.6. Kada postoje razlike između popisa s isporučenim proizvodima (može se preuzeti u "Moj račun") i sadržaja pošiljke, Klijent je dužan obavijestiti VIVRE DECO i dostavljača (ako je razlika utvrđena u njegovoj nazočnosti) u maksimalno 24 sata od primanja pošiljke e-mailom na adresu kontakt@vivre.hr s pripadajućim detaljima (fotografije, objašnjenja itd.).

 • 9.6. Prijevoz

  • 9.6.1. Cijena isporuke proizvoda koji se naručuju sa stranice www.vivre.hr od prodavca Vivre Deco su sljedeće:

    a) Za dostavu proizvoda naručenih uz plaćanje unaprijed (online plaćanje bankovnom karticom ili bankovnim prijenosom), naknada za dostavu je prikazana u košarici u vrijednosti od 0 €. b) Za dostavu narudžbi pouzećem naplaćuje se naknada za plaćanje pouzećem koja je prikazana u košarici i može varirati ovisno o kupljenim proizvodima. c) Troškovi prijevoza kurirskom dostavom proizvoda kupljenih od Partnera Vivre MarketPlace na web stranici www.Vivre.hr prikazani su odvojeno u košarici, a proizvodi se isporučuju odvojeno od proizvoda kupljenih od Vivre Deco SA. Cijena usluge dostave šalje se Klijentu u trenutku slanja narudžbe i Klijent ekspresno prihvaća slanjem narudžbe, procjene troška prijevoza, bez obzira na podatke na kojima se temeljila procjena tog troška. Prema tome, Klijent ne može zatražiti manji trošak prijevoza na temelju vlastitih mjerenja (vaganja) pošiljke. .

   • 9.6.2. Rok isporuke jedne narudžbe izričito je naveden pri slanju te narudžbe i to je interval od nekoliko dana koji ovisi o: prijevozu proizvoda od dobavljača robe VIVRE DECOA, vremenu obrade u logističkom centru početnog dobavljača i u skladištu VIVRE DECOA, o radnim danima u mjesecu, o broju proizvoda iz narudžbe i o vremenu obrade svakog proizvoda itd. Sveukupno vrijeme isporuke može se produljiti zbog jednog proizvoda s duljim razdobljem, tako da Klijent prihvaća da kumulacijom više proizvoda u jednoj narudžbi, produljuje i isporuku sve do najudaljenijeg datuma.

   • Isporuke će se u pravilu obavljati u okviru razdoblja od slanja narudžbe (varira između 2 dana i 8 tjedana) i Klijent može dobiti informacije o statusu isporuke u bilo kojem trenutku. U slučaju kada proizvod može biti isporučen s prekoračenjem gore navedenog roka, VIVRE DECO će odmah obavijestiti Klijenta e-mailom i ponudit će mu dvije opcije: Klijent može odustati (pisano) od narudžbe/proizvoda, ili prihvaća novi predloženi rok isporuke. Ako je Klijent platio unaprijed, znači prije isporuke, plaćeni će iznosi biti vraćeni u skladu sa zakonom, u roku od najviše 14 dana od datuma odustajanja od narudžbe.

    9.6.2.1. Kupac ima mogućnost odabira brze dostave proizvoda posebno označenih na ovaj način. U slučaju brze dostave, proizvodi na zalihi bit će poslani odmah. .

    9.6.2.2.Ako kupac naruči proizvode s brzom dostavom i proizvode sa standardnom dostavom, proizvodi u košarici dodijelit će se različitim narudžbama. Proizvodi s brzom dostavom bit će u narudžbi koja će biti isporučena odmah unutar naznačenog vremenskog okvira, a proizvodi sa standardnom ​​dostavom će biti u zasebnoj narudžbi. Svaka narudžba imat će zasebne troškove dostave. Narudžbe koje ispunjavaju uvjete besplatne dostave spomenute na internetskoj stranici oslobođene su plaćanja troškova dostave.

   • 9.6.3. Vivre Deco može imati kampanje u vezi s besplatnom dostavom (naplaćivanje naknade za dostavu - kako je definirano u 9.6.1. u ​​iznosu od 0 (nula) LEI. Besplatna dostava odnosi se na artikle koje prodaje Vivre Deco SA, a ne Vivre Partners Marketplace, koji su plaćeni unaprijed (online plaćanje bankovnom karticom ili bankovnim prijenosom), samo pod određenim uvjetima, uključujući ali ne ograničavajući se na: a. narudžba ostaje u početnom obliku (bez promjena/odgađanja) b. promjena narudžbe na inicijativu VIVRE DECOA: promjene na razdoblje isporuke (posebno kašnjenja), proizvodi postali nedostupni, drugi pogreške sustava i sl.

  • 9.6.4 Kako bi sačuvali integritet malih ili krhkih proizvoda i kako bi smanjili vrijeme dostave, VIVRE DECO je uveo MultiColet. Na ovaj način, s MultiColet-om jedna narudžba se može poslati s više zasebnih pošiljaka (različitim danima). Kupac može provjeriti koliko zasebnih pošiljki će dobiti u listi narudžbi kao i njihov status na našoj stranici www.vivre.hr. VIVRE DECO ne jamči ni na koji način da će se narudžba poslati u jednoj pošiljci, a ne zahtijeva ni dodatne troškove za dostavu više pošiljki. Način pakiranja je po vlastitom nahođenju VIVRE DECOA i obavezuje se ukupan broj dostavi pošiljki obaviti u zadatom roku.

 • 9.7. Kvaliteta i garancije

  • 9.7.1. Vivre Deco poštuje odredbe o jamstvima prema važećem rumunjskom zakonodavstvu. Jasni detalji za ova jamstva nalaze se na proizvodnim listovima i nijedan član ne može tražiti produženo jamstvo, više od spomenutog. Jamstvo se odnosi na uobičajene uvjete korištenja i vrijedi samo za proizvode koje je Kupac kupio i platio od Vivre Deco. Proizvodi imaju jamstvo sukladnosti u skladu s odredbama Zakona 449/2003, kao što je pretočeno Direktivom 1999/44/CE o prodaji robe široke potrošnje i povezanim jamstvima ili ako je produženi rok jamstva naveden u proizvodu, može se primijeniti produženi rok. Odgovornost Vivre Deco, prema odredbama čl. 9-14 iz Zakona 449/2003, obvezuje se ako se neusklađenost pokaže u roku od 2 godine, izračunato nakon isporuke proizvoda, za proizvode prosječnog trajanja uporabe od najmanje 2 godine. Jamstvo uključuje naknadu vrijednosti za neskladne proizvode ili njihov popravak o čemu Klijent pismeno obavijesti trgovca u zakonskom roku; Vivre Deco može zamijeniti nekompatibilne ili neispravne proizvode i može ponuditi popravak određenih kategorija proizvoda (električne, kućanske uređaje, uređaje, satove) koje prodaje Vivre, koje uživaju jamstvo koje podupiru ovlaštene servisne jedinice Vivre partnera ili proizvođača.

  • 9.7.2. Neodgovarajući proizvodi postaju Vivre Deco svojstvo u situacijama kada isti se ne mogu zamijeniti ili popraviti. Kupac nema pravo na naknadu ili kaznu za neskladne proizvode i izdavanjem narudžbe izjavljuje da prihvaća jednu od varijanti koje je predložio Vivre Deco, a to su: popravak proizvoda, zamjena proizvoda ili povrat vrijednosti kupljenog proizvoda u slučaju neusklađenosti, primjenjivo po svakom slučaju.

  • 9.7.3. Uvjeti jamstva ne primjenjuju se za sljedeće slučajeve: proizvod je otvoren, popravljen i / ili promijenjen od strane neovlaštenog osoblja; serijski broj proizvoda, dijelovi ili dodatci su izmijenjeni, poništeni ili uklonjeni; proizvod ima fizičke nedostatke: udarce, pukotine, praskanje, hrđu ili tragove upotrebe u neprikladnim uvjetima: nepravilan napon napajanja, velike razlike u temperaturi i naponu, nepravilno rukovanje, prodiranje tekućina, metala ili drugih tvari unutar opreme.

  • 9.7.4. Jasni detalji o karakterističnim obilježima svakog proizvoda mogu se naći na web stranici. Informacije u vezi rokova i uvjeta jamstva VIVRE DECO kao i upute o općoj uporabi različitih vrsta proizvoda mogu se predati Klijentu i kao dokument u digitalnom obliku, koji može biti dostupan na Vivre korisničkom računu ili e-mailom. Ako te informacije nisu stigle do Klijenta, on ih može dobiti bilo kada slanjem e-maila na kontakt@vivre.hr.

 • 9.8. Jednostrani raskid od ugovora od strane potrošača i povrat proizvoda

  • 9.8.1. Klijent VIVRE DECOA može vratiti proizvode kupljene preko Ugovora, u sljedećim stiuacijama:

   • 9.8.1.1. Proizvodi imaju teške greške (kvarove) i ne odgovaraju;

   • 9.8.1.2. Isporučeni su proizvodi različiti (specifikacije, količine, itd. u odnosu na poslanu narudžbu;

   • 9.8.1.3. Proizvodi imaju tvorničke greške

   • 9.8.1.4 Klijent je jednostrano raskinuo ugovor u roku od 14 dana od trenutka od kada je paket dostavljen. Na taj način VIVRE DECO daje dodatnih 14 dana u odnosu na rok iz Zakona o zaštiti potrošača.

  • 9.8.2. U slučaju čl. 9.8.1.4. vezano uz pravo kupca na odustanak od ugovora, on/ona će snositi trošak naknade za dostavu za vraćene proizvode koji se mogu vidjeti na korisničkom računu i mogu varirati ovisno o broju, veličini i/ili težini vraćenih proizvoda. Ispunjavanjem obrasca za povrat, Klijent ima mogućnost odabira više proizvoda istovremeno iz jedne ili više narudžbi koje se mogu vratiti (one s rokom od najviše 14 dana). U slučaju kada Klijent koristi drugog kurira ili druge načine dostave (pošta, osobno), adresa za povrat proizvoda je Soseaua Giurgiului br. 321, zgrada 2, sektor 4, Bukurešt, Rumunjska (odnosno adresa skladišta PartneraX kompanije Vivre MarketPlace tako kako je prikazano na računu za proizvod). Kupac ima obavezu izravnog plaćanja troškova prijevoza (troškove prijevoza neće platiti Vivre Deco i plaćanje neće biti prihvaćeno putem plaćanja povrata na odredištu). Plaćanje prijevoza neće biti izvršeno na povratnu adresu Vivre proizvoda i paketi s pouzećem neće biti prihvaćeni za vrijednost proizvoda primatelju.

  • 9.8.3. Prije isteka razdoblja za raskid, Klijent informira VIVRE DECO o svojoj odluci o raskidu ugovora. U tom cilju, Klijent može odabrati jedno od sljedećih varijanata:

   • a) može koristiti model obrasca za jednostrani raskid, koji je raspoloživ na web stranici Vivre Deco SA u odjeljku Povrat;

   • b) može dati nedvosmislenu izjavu u kojoj izražava odluku o raskidu ugovora.

  • 9.8.4. Klijent koji je obavijestio Vivre Deco u skladu s člankom 9.8.3 dužan je osigurati da su proizvodi koje je prijavio vraćeni ili uručeni u VIVRE DECO (odnosno partneru Vivre Marketplace) ili osobi ovlaštenoj od strane Vivre Deco ( odnosno od strane partnera X tvrtke Vivre Marketplace) za primanje proizvoda, bez neopravdanog kašnjenja i tijekom najviše 14 dana od dana kada je javio VIVRE DECOU svoju odluku o raskidu ugovora. Smatra se da se poštovao rok ako je Klijent poslao proizvod prije isteka razdoblja od 14 dana, zapakirana na odgovarajući način zbog zaštite tijekom prijevoza i Klijent je odgovoran dokazati da je proizvode poslao tvrtki Vivre Deco (odnosno partneru X tvrtke Vivre Marketplace), čuvajući dokument (dokaz preuzimanja proizvoda) koji nudi kurirska tvrtka prilikom preuzimanja povrata do zakonskog roka nadoknade iznosa. Putem obrasca za povrat, Klijent obavještava Vivre Deco (odnosno partneraX tvrtke Vivre Marketplace) o zahtjevu za povrat, a Vivre Deco (odnosno partneraX tvrtke Vivre Marketplace) preuzima proizvode koji su navedeni u obrascu za povrat i koji su mu dostupni u sljedećim radnim danima, ne duljim od 14 zakonskih dana.

  • 9.8.5. Klijent VIVRE DECOU neće moći vratiti kupljene proizvode i/ili neće zahtijevati druge odštete, u sljedećim situacijama:

   • 9.8.5.1. U slučaju kada njegov zahtjev za vraćanje za bilo koju od situacija predviđenih u članku 7.8.1 ima datum slanja obavijesti o nakani koji prekoračuje razdoblje od 14 dana predviđenih u skladu s člankom 9.8.2, a računa se od sljedećeg radnog dana nakon što ugovor izvršen.

   • 9.8.5.2. U slučaju kada se vraća proizvod a obrazloženje je jedna od situacija predviđenih u članku 7.8.1, a vraćeni proizvod nije u istom stanju u kojem je isporučen i propraćen sa svim komponentama.

   • 9.8.5.3. U slučaju kada su proizvodi izrađeni prema specifikacijama Klijenta ili na jasan način personalizirani.

   • 9.8.5.4. U slučaju kada su naručeni i isporučeni zapečaćeni proizvodi koji se ne mogu vratiti iz razloga zaštite zdravlja ili iz razloga higijene i koje je otpečatio Klijent (ovi su proizvodi u prezentaciji označeni kao nepovratni proizvodi).

   • 9.8.5.4.1. Kupaći kostimi i donje rublje i dalje moraju imati higijenski pečat;

   • 9.8.5.4.2. Proizvodi ne smiju imati ​​oštećenja ili znakove korišćenja;

   • 9.8.5.4.3. Predmeti se mogu testirati, ali se iz higijenskih razloga naljepnica ne smije ukloniti;

   • 9.8.5.4.4. Silikonsko donje rublje od silikona (ljepila) ne može se vratiti ukoliko je ambalaža otvorena;

   • 9.8.5.4.5. Nakit i dodaci za kosu ne mogu se vratiti ukoliko je ambalaža oštećena;

   • 9.8.5.4.6. U slučaju setova posteljina, paket mora biti neotvoren i nepotpuni kompleti ili zasebni predmeti se ne mogu vratiti.

   • 9.8.5.5. U slučaju kada su naručeni i isporučeni proizvodi koji, nakon isporuke, prema njihovoj prirodi, pomiješani s drugim elementima.

   • 9.8.5.6. U slučaju proizvoda za koje postoji vjerojatnost da će se brzo oštetiti ili im rok trajanja prestati vrijediti.

   • 9.8.5.7. U slučaju prehrambenih proizvoda i pića, prema odredbama čl. 3.3.i) GEO-a 34/2014

   • 9.8.5.8. U slučaju sukladnih proizvoda koji zahtijevaju montažu, a Kupac je otpečatio proizvod/proizvode i započeo postupak montaže (budući da ovaj postupak može dovesti do smanjenja početne vrijednosti proizvoda)

   • 9.8.5.9. Ako je Klijent pravna osoba i želi odustati od ugovora u skladu s OUG 34/2014. Prema odredbama OUG 34/2014, pravne osobe ne spadaju u kategoriju potrošača, a Vivre Deco ima pravo ne prihvatiti povrat/odustajanje od ugovora pravnih osoba u slučajevima kada su proizvodi sukladni. Istovremeno, Vivre Deco ima pravo ne prihvatiti povrat velikih količina sukladnih proizvoda od pravnih osoba. Ako su proizvodi nesukladni, pravna osoba može poslati obavijest na kontakt@vivre.hr, navodeći broj narudžbe, proizvod i dijelove koji nedostaju ili pronađeni nedostatak, uz fotografije koje pokazuju nesukladnost. Nakon dodatnih provjera, kupac će biti kontaktiran kako bi se obavijest riješila.

  • 9.8.6. Proizvodi koji čine komplet moraju biti vraćeni kao jedan komplet.

  • 9.8.7. U slučaju da Klijent raskida ugovor, Vivre Deco mu vraća sve iznose koje je dobio kao uplatu od klijenta, bez neopravdanog kašnjenja i, u svakom slučaju ne kasnije od 14 dana od datuma kada je informiran o odluci Klijenta za povlačenje iz ugovora, u skladu s člankom 9.8.2. i 9.8.3. Vraćanje se vrši istom metodom plaćanja koja se koristila za plaćanje narudžbe od strane Kupca, osim u situacijama kada je Klijent pristao na drugi način plaćanja i pod uvjetom da nije odgovornost Klijenta da plaća provizije nakon povrata novca. Troškovi povrata računaju se za svaki vraćeni proizvod ovisno o njegovoj veličini i/ili težini, a iznos povrata može se vidjeti na korisničkom računu.

  • 9.8.8. Kupac može vratiti proizvode kupljene od VIVRE DECOA u skladu sa Ugovorom, ali VIVRE DECO ima pravo na naknadu za umanjenje vrijednosti robe (nema sve komponente, početnu dokumentaciju ili se zbog drugih razloga mijenja početni proizvod).

  • 9.8.9 Ako kupac ne upakira propisno vraćene proizvode radi zaštite/rukovanja istih, dostavljač naveden u obrascu za povrat ima pravo odbiti preuzimanje proizvoda za povrat. Ako klijent pošalje proizvode nepropisno zapakirane za zaštitu/rukovanje, nekom drugom metodom (drugi kurir, Hrvatska pošta, osobna dostava itd.) odgovoran je za bilo kakvu štetu te nedostatke pronađene pri recepciji povrata. Gore navedeno se Ne odnosi na originalnu ambalažu proizvoda, već na pakiranje koje, prema standardima kurirske službe navedene na stranici kurirske tvrtke, može zaštititi proizvode prema njihovim specifičnostima (materijal, dimenzije itd.). Vivre Deco zadržava pravo ne prihvatiti proizvode na kojima su napravljeni neovlašteni zahvati, one koji pokazuju znakove istrošenosti ili pretjerane uporabe, ogrebotine, krhotine, udarce, mehanička/električna oštećenja, proizvode kojima nedostaju dodaci ili pribor.

 • 9.9. Vaučeri

 • 9.9.3. Vivre Vaučeri - Vivre Deco može kroz promotivne kampanje ponuditi poklon bonove, s fiksnim iznosom ili u postotnom iznosu od vrijednosti košarice, s naslovom odbitnih marketinških troškova, čiji su se propisi prikazali tijekom odgovarajućih kampanja na www.vivre.hr. Raspodjela vaučera izrađuje se u postotku na svaki prihvatljivi proizvod, ovisno o udjelu proizvoda u ukupnoj narudžbi. Vivre Deco može izmijeniti mehanizam Pravilnika, bez da Korisnici mogu zahtijevati odštetu zbog nepodjele ili otkazivanja Vivre Vaučera.

  U slučaju povrata proizvoda za koji je dodeljen Vaučer s fiksnim iznosom navedenim u ovom članku, proporcionalna vrijednost Vaučera zadržava se od vrijednosti vraćenog ili vraćenih proizvoda (na primjer: za vaučer u vrijednosti 100 € primijenjen na narudžbu od 300 EUR, a svi proizvodi su ispunjavali uvjete za primjenu vaučera i vraćenog proizvoda u iznosu od 150 EUR. Kupcu će se oduzeti 50 EUR od vrijednosti bona i iznos od 100 EUR će biti vraćen.

  U slučaju povrata proizvoda za koje je Vaučer primijenjen s proporcionalnim iznosom od vrijednosti košarice spomenute u ovom članku, proporcionalna vrijednost Vaučera od vrijednosti vraćenog proizvoda ili proizvoda se zadržava (na primjer: ako se za košaru od 100 EUR koja se sastoji od 3 proizvoda koristi vaučer od 10 EUR, ako je vraćen proizvod u iznosu od 50 EUR (50% vrijednosti košarice), 5 EUR se zadržava iz bona i iznos od 45 EUR će biti vraćen..


 • 10. Uvjeti i odredbe za kupnju proizvoda koje prodaju partneri tvrtke Vivre Marketplace

  • 10.1. Kako postati Vivre Marketplace partner Sustav Vivre Marketplace dostupan je svim trgovcima koji mogu pružiti proizvode u maloprodaji i koji imaju sposobnost obrade narudžbi klijenata i osiguranja usluga nakon prodaje.

  • 10.2. O Vivre Marketplaceu Proizvodi prikazani na internetskoj stranici Vivre koje prodaje i isporučuje PartnerX označeni su s ovom napomenom. Stoga je Klijent obaviješten da odgovarajući proizvod prodaje PartnerX, neovisna tvrtka, koju je Vivre Deco SA prihvatio u sustavu Vivre Marketplace, nakon analize kvalitete usluga i proizvoda koje pruža. Kada se naruči takav proizvod, narudžba se šalje PartneruX i on će je dostaviti zajedno sa svim pravnim dokumentima. Za filter za odabir proizvoda prema dobavljačima/partnerima, redoslijed prikazivanja dobavljača/partnera na popisu automatski će se uspostaviti prema broju proizvoda koji dobavljač/partner ima u odabranoj kategoriji/pretraživanju. Komercijalni i poslovni uvjeti isti su kao oni koji prate proizvode koje izravno prodaje Vivre. Naknade za dostavu i povrat podliježu vlastitim uvjetima poslovanja, specifičnim za svakog Vivre Marketplace partnera, predstavljenim na stranici PartneraX, u odjeljku Povrat i Jamstvo.

  • 10.3. Informacije o narudžbi Kako biste mogli naručiti proizvode koje prodaju Vivre i Vivre Marketplace partneri, morate imati ili stvoriti korisnički račun klijenta. Na svojem računu možete lako pratiti svoj paket koji sadrži proizvode koje prodaje Vivre ili Vivre Marketplace partneri. Proizvode koje nude Vivre Marketplace partneri možete naručiti na sve načine na koje ste već navikli: online na internetskoj stranici Vivre ili pomoću aplikacije Vivre. U svoju košaricu možete istovremeno dodavati proizvode koje prodaje i isporučuje Vivre, kao i proizvode koje prodaju i isporučuju Vivre Marketplace partneri grupirani prema partneru koji trguje s njima. Sve naknade za svoju narudžbu pronaći ćete pod svakom grupom proizvoda. Vivre voucheri i poklon bonovi ne mogu se koristiti pri kupnji proizvoda koje prodaju Vivre Marketplace partneri.

  • 10.4. Rokovi dostave, zalihe, izdavanje računa Baš kao i proizvodi koje Vivre prodaje izravno, i proizvodi koje prodaju Vivre Marketplace partneri prikazuju podatke o zalihama u stvarnom vremenu, kao i procijenjeno vrijeme dolaska na odredište za svako mjesto, u slučaju narudžbe poslane u trenutku prikazivanja ponude. Proizvodi kojima trguju Vivre Marketplace partneri isporučuju se samo putem brzih kurirskih usluga. Proizvodi koje naručite bit će isporučeni zajedno s pripadajućim računima. Ako odlučite platiti prilikom dostave, svaki račun ćete platiti zasebno u trenutku isporuke odgovarajućih proizvoda, a plaćanje će izvršiti kurir koji vrši dostavu. Dostavu proizvoda kupljenih od Vivre Marketplace partnera izravno vrše oni putem brze kurirske službe. Dostave se ne mogu izvršiti u sjedištu partnera ili u skladištu Vivre. Dokumente koji prate proizvode kupljene od naših partnera (račun, jamstveni list proizvoda za dugotrajnu upotrebu itd.) partner isporučuje zajedno s proizvodima koje ste naručili. Ako istodobno naručite proizvode od tvrtke Vivre i drugih partnera, dobit ćete zasebne pakete od tvrtke Vivre i od svakog partnera.

  • 10.5. Jamstvo i servis Za svaki proizvod za dugotrajnu upotrebu koji koristi jamstvo dobit ćete jamstveni list prilikom isporuke sa svim detaljima servisnog centra koji osigurava popravak tijekom jamstvenog razdoblja. Jamstvo za proizvode kupljene od Vivre Marketplace partnera osigurava partner koji je prodao proizvod ili ovlašteni servisni centar proizvođača, ako je to slučaj.

  • 10.6.Povrat proizvoda Vivre Marketplace partneri nude isto produženo razdoblje povrata od 14 dana u skladu s Uvjetima poslovanja Vivre. Partneri Vivre Marketplace mogu ponuditi pokriće naknade za dostavu vraćenih proizvoda (bez obzira na razlog, s izuzetkom zlonamjerne upotrebe povrata) u skladu s vlastitim uvjetima povrata. Uvjeti povrata mogu se pronaći na stranici partnera, u odjeljku Uvjeti povrata i jamstva, kojoj možete pristupiti klikom na ime na stranici proizvoda koji želite vratiti.

    11. Prijevara

    • 11.1. VIVRE DECO ne traži Klijente ili svoje Korisnike nikakvim sredstvima komunikacije (e-mailom/telefonski/SMS-om/ itd.) informacije o povjerljivim podacima ili osobne lozinke.

    • 11.2. Klijent / Član preuzima svu odgovornost za otkrivanje svojih povjerljivih podataka trećoj stranci.

    • 11.3. VIVRE DECO nije odgovoran u situaciji kada bi jedan Član/Klijent bio/ili je oštećen od treće strane koja bi se predstavila da zastupa interese VIVRE DECOA.

    • 11.4. Klijent ili Član obavijestit će VIVRE DECO o takvim pokušajima, koristeći kontakt podatke.

    • 11.5. VIVRE DECO ne promovira neželjenu elektorničku poštu (SPAM). Bilo koji Član/Klijent koji je eksplicitno dao svoju e-mail adresu na stranici, može se odlučiti za deaktivaciju računa klijenta koji pripada toj e-mail adresi.

    • 11.6. Komunikaciju koju ostvaruje VIVRE DECO preko elektroničkih sredstava za komunikaciju na daljinu (npr. e-mail) sadrže potpune podatke pošiljatelja, za identifikaciju ili u vezi s njim, na dan slanja sadržaja.

    • 11.7. Smatraju se pokušajima prijevare Stranice/Sadržaja i/ili VIVRE DECOA dolje navedeni ciljevi. VIVRE DECO zadržava pravo da kazneno progoni onoga ili one koji su pokušali ili učinili sljedeće:

     • 11.7.1. pristupili podacima drugog Člana/klijenta koristeći jedan račun ili bilo koju drugu metodu.

     • 11.7.2. naštetili ili promijenili sadržaj Stranice ili bilo koju drugu korespondenciju koju je VIVRE DECO slao Članu/Klijentu.

     • 11.7.3. oštetili kapacitete servera/više servera na kojima se nalazi web stranica.

     • 11.7.4. Pristupili ili otkrili bio kojoj trećoj strani koja nema potrebno ovlaštenje, sadržaj koji je VIVRE DECO poslao bilo kojim sredstvom Članu/ Klijentu onda kada ovaj nije legitimni primatelj sadržaja.

     • 12. Ograničenje odgovornosti

      • 12.1.VIVRE DECO se ne može smatrati odgovornim kada jedan Član/Klijent koristi Stranicu ili Sadržaj drugačije od ograničenja predviđenih u člancima Općih uvjeta korištenja.

      • 12.2. U slučaju kada jedan Član/Klijent smatra da jedan Sadržaj poslan bilo kojim sredstvom krši copyright prava ili bilo koja druga prava, može se za detalje obratiti i kontaktirati VIVRE DECO, u skladu s detaljima za kontakt na kontakt@vivre.hr tako da VIVRE DECO može donijeti odluku u datom slučaju.

      • 12.3. VIVRE DECO ne jamči Članu ili Klijentu pristup web stranici ili usluzi, ukoliko se isti nije registrirao prolazeći etape registriranja na stranici, i ne daje mu pravo preuzimanja ili djelomične/potpune promjene sadržaja, kao ni pravo da djelomično ili cjelokupno umnoži sadržaj, da ga kopira, ili da koristi bio koji sadržaj na bilo koji drugi način, ili da prebaci nekom trećem bilo koji sadržaj kojem ima ili je dobio pristup, na temelju ugovora o korištenju, bez prethodnog pisanog odobrenja VIVRE DECOA.

      • 12.4. VIVRE DECO ne odgovara za sadržaj, kvalitetu ili prirodu drugih web stranica do kojih se dolazi preko raznih veza sa sadržajem, bez obzira na prirodu tih veza. Za te stranice, odgovaraju u potpunosti, njihovi vlasnici.

      • 12.5. VIVRE DECO je izuzet od bilo koje krivnje u slučaju kada korištenje web stranice i/ili sadržaja poslanog Članu ili Klijentu, bilo kojim sredstvom (elektronički, telefonski, itd.), preko site-ova, e-maila ili od nekog zaposlenika VIVRE DECOA, to korištenje sadržaja može prouzročiti štetu bilo kakve prirode Članu, Klijentu i/ili bilo kojoj trećoj strani uključenoj u to prebacivanje Sadržaja.

      • 12.6. VIVRE DECO ne nudi nikakve izravne ili neizravne garancije poput:

       • 12.6.1. Usluga će biti prikladna zahtjevima Klijenta

       • 12.6.2. Usluga će biti neprekidna, sigurna i bez ikakvih pogrešaka

       • 12.6.3. Besplatno dobiveni proizvodi/usluge ili za novac preko usluge odgovarat će zahtjevima ili očekivanjima Klijenta

      • 12.7. U granicama odredbi Općih uvjeta korištenja, operateri, administratori i/ili vlasnici web stranice nisu ni u kojem obliku odgovorni za veze ili posljedice tih veza, a koje se odnose na kupnje, posebne ponude, promocije, promidžbe, ili bilo koje druge vrste veza / transakcija/ suradnje / itd. koje mogu nastati između Klijenta ili Člana ili između onih koji sebe direktno ili indirektno promoviraju preko web stranice.


      13. Viša sila

      • 13.1. Povreda obveze do koje je došlo zbog okolnosti koje niti jedna strana nije mogla predvidjeti (viša sila) prilikom sklapanja ugovora na daljinu ne rezultira odgovornošću za naknadu štete po osnovi neispunjenja obveze.

      • 13.2. Strana ili njezin zaskonski zasstupnik koji se pozivaju na gore navedeni događaj obvezna je upoznati drugu stranu, odmah i u potpunosti o tome i poduzeti sve raspoložive mjere radi smanjenja učinaka spomenutog događaja.

      • 13.3. Strana ili njezin zakonski zastupnik strane koja se poziva na gore spomenuti događaj izuzeta je od ove obveze samo ako je taj događaj spriječi da to napravi.

      • 13.4. Ako u roku od 15 dana od dana nastanka tog događaja, taj događaj ne prestane svaka od strana imat će pravo pismeno obavijestiti drugu stranu za potpuni prestanak sklopljenog ugovora bez da ijedna od njih može zahtijevati od druge strane odštete.

      • 13.5. Strana koja se poziva na događaj više sile mora dokazati nemogućnost izvršenje obveza u roku od 30 dana od dana nastanka događaja, u granicama članka 10.3.

      • 13.6. U iznimnim situacijama (bez da VIVRE DECO bude kriv) i zbog više sile (kao što je prometna nezgoda prijevoznika ili dobavljača) moguće je da se isporuka proizvoda neće moći obaviti. U tom slučaju, Klijent će moći dobiti aktivirajući promotivni bodovi koji će se moći koristiti neograničeno za kupnju proizvoda na stranici www.vivre.hr onako kako je opisano pod točkom 7.9.


      14. Sporovi

      • 14.1. Korištenjem/posjećivanjem/prikazivanjem web stranica i/ili bilo kojeg sadržaja koji je VIVRE DECO poslao Članu/Klijentu, pristupanjem i/ili slanjem bilo kojim sredstvima (elektronički, telefonski, itd.), isti izjavljuje da je u cijelosti pročitao, da su mu jasne te da prihvaća Opće uvjete korištenja.

      • 14.2. Bilo koji spor u vezi s ovim Pojmovima i Uvjetima koji bi nastai između Člana/klijenta i VIVRE DECO, riješit će se mirnim putem.

      • 14.3. Bilo koji spor, bilo kakve prirode, koji bi se mogao pojaviti između Člana i Vivre Deco ili njegovih partnera, riješit će se mirnim putem. Ukoliko to ne bude moguće, spor će riješiti nadležni sud u mjestu sjedišta Vivre Deco, u skladu s nadležnim važećim zakonima.

      • 14.4. Uzimajući u obzir odredbe Pravilnika (EU) br. 524/2013 na online rješavanje sporova potrošača i izmjenu Uredbe EK br. 2006/2004 i Direktive 2009/22 /EK, VIVRE DECO nudi članovima / klijentima mogućnost da rješavaju izvan suda eventualne sporove, koristeći europsku platformu za online rješavanje sporova (ODR platforma), koji je digitalni instrument stvoren od strane Europske komisije kako bi se olakšalo neovisno, nepristrano, transparentno, učinkovito, brže i pravičano vansudsko rješavanje sporova o ugovornim obvezama koje proizlaze iz online ugovora o prodaji ili pružanju usluga potrošačima koji imaju boravište u Uniji i trgovca sa sjedištem u Uniji. U tom slučaju možete koristiti sljedeću poveznicu na ODR platforme: ODR.

      • 14.5. Ako bilo koja od gornjih klauzula bude ništavna ili nevažeća, bez obzira na razlog, ta klauzula neće naštetiti valjanosti ostalih klauzula.

      • 14.6. Ovaj je dokument sastavljen i bit će tumačen u skladu s rumunjskim zakonodavstvom. Ovaj sporazum podliježe rumunjskom zakonu. Svaki spor koji nastane između VIVRE DECO i klijenata / kupaca bit će riješeni prijateljski ili, ako to nije moguće, sudski sporovi će riješiti nadležni rumunjski sudovi u Bukureštu.


      15. Recenzije i ocjene

      15.1.Pisanje recenzija, komentara mogu izvršiti korisnici/klijenti/kupci, u odjeljku “Moje recenzije” ili s Vivre računa Klijenta. Napisane informacije mogu biti pozitivne i negativne i odnosit će se na karakteristike i korištenje proizvoda ili usluge.

      15.2. Prilikom registracije određene Recenzije/Komentara/Pitanja na web stranici vivre.hr, Klijent daje Vivre Deco neisključivu, trajnu, neopozivu, neograničenu teritorijalnu licencu i daje Prodavatelju pravo na korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje, distribuiranje i prikazivanje ovog sadržaja.

      15.3. Svaki Klijent, u trenutku registracije Recenzije/Komentara/Pitanja u navedenim odjeljcima, obvezuje se poštivati sljedeća pravila:

      • odnositi se samo na karakteristike i/ili način korištenja određenog proizvoda ili usluge, izbjegavajući informacije vezane uz aspekte koji se mogu promijeniti (cijene ili promotivne ponude) ili informacije vezane uz način izvršenja Narudžbe;
      • koristiti samo hrvatski jezik;
      • koristiti prikladan, neuvredljiv jezik bez riječi koje bi mogle uvrijediti ili utjecati na bilo kojeg drugog Klijenta;
      • pobrinuti se da su informacije koje daju realne, točne, ne obmanjuju i u skladu s primjenjivim zakonom, uključujući poštivanje prava drugih strana, autorskih prava, žiga, licence ili drugih vlasničkih prava, prava oglašavanja ili privatnosti;
      • koristiti ovu uslugu samo za komunikaciju ili dobivanje dodatnih pojedinosti u vezi s određenim proizvodom ili uslugom s web stranice bez upućivanja na druge tvrtke koje promiču prodaju i kupnju proizvoda ili usluga;
      • ne davati niti zahtijevati, ni na koji način, osobne podatke (podatke za kontakt, podatke o dostavi ili kućnu adresu, telefonske brojeve, e-mail adrese, ime i/ili prezime, itd.) ili bilo koje druge podatke koji bi mogli dovesti do otkrivanja takvih osobnih podataka;;
      • ne unositi podatke i/ili pojedinosti o URL-ovima (web adresama, linkovima) s drugih komercijalnih stranica koje obavljaju istu komercijalnu aktivnost kao Prodavatelj;
      • ne pokušavati prevariti usluge koje pruža Prodavatelj ili slati recenzije/komentare/pitanja koji sadrže materijale reklamne prirode;
      • ne koristiti Recenziju/Komentar/Pitanje kao sredstvo komunikacije s Prodavateljem, u tu svrhu će se koristiti kontakt podaci Prodavatelja upisani na web stranici.

      15.4. Uz realnu ocjenu, prilikom slanja Recenzije, Klijent će dodati i relevantnu Ocjenu za povezani proizvod ili uslugu. Recenzije, zajedno s njihovim ocjenama, utječu na ukupnu ocjenu proizvoda ili usluge. Dakle, Recenzija s visokom ocjenom dovodi do povećanja ukupne ocjene, a recenzija popraćena niskom ocjenom dovodi do smanjenja ukupne ocjene.

      15.5. Kada Klijent prijavi Recenziju/Komentar/Pitanje kao neprikladan sadržaj, iz strogo subjektivne perspektive, prodavatelj pažljivo provjerava taj sadržaj kako bi utvrdio krši li Uvjete i odredbe web-stranice. Učitani tekstovi, fotografije ili video snimci uklanjaju se s web stranice tek nakon što ih prodavatelj pregleda.

      15.6. Ako Prodavatelj primijeti da Klijent više puta krši Uvjete i odredbe, zadržava pravo suspendirati Klijentovo pravo da podnese Recenzije/Komentare/Pitanja u odjeljku "Moje recenzije". Svoje obavijesti ili pritužbe vezane uz kupljenu Robu i/ili Uslugu klijenti mogu podnijeti na https://www.vivre.hr/contact. Maksimalni rok za rješavanje prigovora ili obavijesti je 30 kalendarskih dana od dana podnošenja.


      16. Finalne odredbe

      • 16.1. Vivre Deco zadržava pravo izmjene ovih odredaba, kao i bilo koje izmjene stranice/njezine strukture/usluge, bilo kojeg sadržaja bez da o tome prethodno obavijesti Člana ili Klijenta. Ipak, o svakoj promjeni će se Klijent/Član obavijestiti prilikom prve sljedeće prijave na site.

      • 16.2. U okviru odredaba Općih uvjeta korištenja, VIVRE DECO neće biti odgovoran za eventualne greške koje su se pojavile na web stranici, iz bilo kojeg razloga, čak ni zbog nekih promjena, podešavanja, itd., a koje greške nije počinio administrator web stranice.

      • 16.3. VIVRE DECO zadržava pravo da uvede promidžbene plakate bilo koje prirode i/ili veze na stranicu website-a, uz poštivanje važećeg zakonodavstva.


      17. Kontakt i ostale informacije

      • 17.1. U slučaju da postoje pitanja ili sugestije u vezi s VIVRE DECOM, molimo Vas da nas kontaktirate preko emaila na kontakt@vivre.hr.

      • 17.2. Bilo koji komentari, pitanja, povratne informacije, ideje, sugestije ili druge obavijesti ili informacije koje se odnose na stranicu www.vivre.hr, funkcionalnost ili poboljšanje istoga ostaju u vlasništvu društva SC Vivre Deco SA.

      Obrada podataka osobnog karaktera: Vivre Deco S.A. registrirana je u registru evidencije obrade podataka osobnog karaktera s brojem 22845. Službenik za zaštitu osobnih podataka može biti kontaktiran na email adresu: dpo@vivre.eu.


     18. Politika brisanja podataka

     • 18.1. Član/Korisnik, ima mogućnost da u svakom trenutku povuče svoju privolu za korištenje Usluge, drugih usluga koje nudi VIVRE DECO putem Stranice, a u tom će slučaju Korisnik ili Član podnijeti svoj zahtjev putem elektroničke pošte na dpo@vivre.eu.

     • 18.2. U slučaju da Korisnik ili Član ne želi od VIVRE DECOA primati novosti, obavijesti i/ili podatke koji su mu pruženi u svrhu marketinga i oglašavanja putem bilo koje vrste komunikacijskih sredstava (elektroničkih, telefonski itd.), može zahtijevati da se ODJAVI pritiskom na odgovarajući link koji je sadržan u cjelokupnoj e-mail komunikaciji ili slanjem zahtjeva Službeniku za zaštitu podataka na dpo@vivre.eu.

     • 18.3. Član/Korisnik, sukladno postojećim zakonima i propisima u odnosu na zaštitu osobnih podataka, ima pravo na ODJAVU , zahtijevanjem navedenoga od VIVRE DECOA, a temeljem ovoga trgovačkoga ugovora između stranaka, te stoga može poslati zahtjev Službeniku za zaštitu podataka na dpo@vivre.eu.

  U skladu s novim Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka (GDPR) EU-a, molimo Vas da nam date privolu za korištenje kolačića (eng. cookies) za sljedeće svrhe: pravilno funkcioniranje platforme, mjerenje uporabe platforme, napredne značajke poput preporučenih proizvoda i druge vrste funkcionalnosti koje će nam omogućiti da Vam pokazujemo najprikladnije ponude putem različitih marketinških kanala.